Νόμος 4339/15 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Λόγοι ανάκλησης αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανάκληση της άδειας των παρόχων περιεχομένου χωρεί υποχρεωτικά με απόφαση τουΕθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) Μη εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων κατ' άρθρο 3 παράγραφος 1 δικαιολογητικών σύστασης των υποψηφίων εταιριών ή κοινοπραξιών.

 

β) Μείωση του ελάχιστου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κάτω από τα προβλεπόμενα από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 όρια.

 

γ) Μείωση των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το απαιτούμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο προς χορήγηση της άδειας, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4, για 2 διαδοχικές εταιρικές χρήσεις, η οποία δεν καλύφθηκε εντός εξαμήνου από τη λήξη της δεύτερης εταιρικής χρήσης.

 

δ) Μη τήρηση της υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 5.

 

ε) Μείωση του προσωπικού κάτω από τον απαιτούμενο προς χορήγηση της άδειας ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

 

στ) Τροποποίηση της χρήσης της χορηγηθείσας άδειας κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 3)α του άρθρου 14.

 

ζ) Μη εμπρόθεσμη σύναψη σύμβασης με πάροχο δικτύου, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3)β του άρθρου 14.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 53 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

2. Με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ανακαλείται επίσης, η άδεια σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις, που ανέλαβαν οι υποψήφιοι δια των υπευθύνων δηλώσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7, της παραγράφου 9 του άρθρου 8 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 53 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

3. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας κατά τα ανωτέρω, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης την επαναπροκηρύσσει σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 28 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

4. Καταργείται από τη δημοσίευση των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.