Νόμος 4339/15 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 

α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό και

δ) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

2. Σε περίπτωση που τα Υπουργεία των περιπτώσεων β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου δεν προτείνουν εκπροσώπους τους μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή από αυτά του σχετικού αιτήματος, ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός ορίζει αντίστοιχα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους αναπληρωτές τους κατά την κρίση του. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.

 

3. Το διοικητικό συμβούλιο και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται και παύονται αζημίως για το δημόσιο και για την επιχείρηση με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, μετά από σχετική πρόταση των Υπουργών των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.

 

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.

 

6. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας της ιδιότητας, με την οποία διορίζεται, αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου με κοινή απόφαση της παραγράφου 3, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους εκπροσώπους των Υπουργείων τηρούνται οι διαδικασίες των παραγράφων 1 και 2.

 

7. Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο διοικητικό συμβούλιο, είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

 

8. Χρέη Γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται, όπως και ο αναπληρωτής του, με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

9. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον τρία μέλη του.

 

10. Το διοικητικό συμβούλιο έχει απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και τουλάχιστον τρία ακόμη μέλη του.

 

11. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

12. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρμόδια για το χειρισμό υπό συζήτηση θεμάτων μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης.

 

13. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το διοικητικό συμβούλιο.

 

14. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόμου αυτού.

 

15. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.

 

16. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Διευθυντές και Τμηματάρχες του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε αυτόν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.