Νόμος 4339/15 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Σκοπός - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη των δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην εξειδικευμένη υποβοήθηση των σχετικών επικοινωνιακών πολιτικών του Δημοσίου.

 

2. Η εταιρεία είναι, ιδίως, αρμόδια για:

 

α) την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των εξελίξεων στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο,

 

β) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη των τομέων των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας και των στελεχών τους,

 

γ) την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης,

 

δ) την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και τράπεζας δεδομένων,

 

ε) την έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, μελετών και ενημερωτικών δελτίων, καθώς και τη διάδοση κοινωνικών μηνυμάτων, που αφορούν στα οπτικοακουστικά μέσα και στην ψηφιακή τεχνολογία,

 

στ) την οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων,

 

ζ) την παραγωγή και διαχείριση οπτικοακουστικού υλικού και μέσων ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης,

 

η) την υποβοήθηση του Δημοσίου στην εφαρμογή των επικοινωνιακών πολιτικών στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση των πολιτικών αυτών,

 

θ) την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας,

 

ι) τον εθνικό συντονισμό των δράσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) και των φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), που συλλέγουν, κατέχουν και εκμεταλλεύονται οπτικοακουστικό υλικό στην Ελλάδα, καθώς και τη δημιουργία ενιαίου καταλόγου του συνόλου του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο κατέχουν οι ως άνω φορείς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων,

 

ι)α) την υποστήριξη, ενίσχυση και ανάδειξη της δημιουργίας και των δημιουργών στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στη Χώρα, μέσα από μια σειρά προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως, τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στην Ελλάδα, την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τομέα,

 

ι)β) την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη Χώρα στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας, προβολή και προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό, ως τόπου κατάλληλου για την πραγματοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών και την προσέλκυση στην Ελλάδα διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, με αξιοποίηση των επενδυτικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων που ισχύουν, τον εθνικό συντονισμό των συναρμόδιων φορέων, οργανισμών, υπουργείων, καθώς και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία και λειτουργία των κατάλληλων υποδομών, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν στην Ελλάδα οι διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές,

 

ι)γ) την καταγραφή, αποθήκευση και ψηφιοποίηση του προγράμματος που εκπέμπουν οι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, που διαθέτουν νόμιμη άδεια εκπομπής, με στόχο τη διάσωση, διαφύλαξη και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συγκεντρωτικού αρχείου της εθνικής πολιτιστικής οπτικοακουστικής μνήμης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

3. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας για την επίτευξη του σκοπού του και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του μπορεί να αναλαμβάνει προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ίδιους πόρους, ή να συμμετέχει σε αυτά. Μπορεί επίσης να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα νομικά πρόσωπα με παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με τους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας.

 

4. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, ως δημόσιος φορέας αρμόδιος για τη δημιουργία του εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστικών αρχείων, και σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνή πρακτική, τηρεί κινηματογραφικό αρχείο, αρχείο ήχου, μουσικής, τηλεόρασης, φωτογραφιών, γραφιστικής τέχνης, βίντεο, κινούμενου σχεδίου (animation), ψηφιακών δημιουργιών και ψηφιακών παιγνιδιών. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας είναι αρμόδιο να συγκεντρώνει, να διαφυλάσσει, να ψηφιοποιεί, να αρχειοθετεί και να συντηρεί οπτικοακουστικά και κινηματογραφικά έργα, καθώς και έντυπα κάθε είδους, φωτογραφίες και αντικείμενα που αναφέρονται στην τέχνη και την ιστορία των οπτικοακουστικών μέσων και του κινηματογράφου. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας δύναται, στο πλαίσιο του καταστατικού του σκοπού, να εντοπίζει, να διασώζει, να αποκαθιστά, να διατηρεί, να καταγράφει, να τεκμηριώνει, να καταλογογραφεί, να ευρετηριάζει, να διαχειρίζεται και να αναδεικνύει τα ανωτέρω αρχεία. Επίσης, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας τηρεί αρχείο για τα ντοκιμαντέρ, τις σειρές μικρού μήκους, τις τηλεταινίες και τις διαδικτυακές παραγωγές, με σκοπό τη συγκέντρωση, τη διαφύλαξη, την ψηφιοποίηση, την αρχειοθέτηση και τη συντήρηση του ανωτέρω υλικού και δύναται, στο πλαίσιο του καταστατικού του σκοπού, να προβαίνει στις ενέργειες του προηγούμενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος κατάθεσης του ανωτέρω υλικού στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

5. α) Για την υλοποίηση του εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστικών αρχείων από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, ο παραγωγός κινηματογραφικών έργων και κάθε άλλος κάτοχος ή νομέας πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας υποχρεούται να παραδώσει στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ένα αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή ή σε φιλμ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος αναπαραγωγής του αντιτύπου, στο μέτρο που αποκλείεται η αναπαραγωγή ψηφιακού αντιτύπου με τεχνικά μέσα του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσής του. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο του κινηματογραφικού έργου, στερείται του δικαιώματος ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Τρίτου Κεφαλαίου του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2011). Η παράδοση ή περισυλλογή του αντιτύπου ή του πρωτοτύπου του κινηματογραφικού έργου ή και των δύο δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση του ηθικού και περιουσιακού δικαιώματος των δικαιούχων του έργου και δεν παρέχει στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας εξουσίες εκμετάλλευσης του έργου, πλην αυτών που αφορούν στους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι δημιουργούμενοι κατ' εφαρμογή του παρόντος υλικοί φορείς ψηφιακού υλικού ανήκουν στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.

 

β) Εφόσον το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας κληθεί από φορείς ή του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) και από φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) ή από ιδιώτες κατόχους ή νομείς ή κληρονόμους οπτικοακουστικού υλικού με αξία για την εθνική πολιτιστική οπτικοακουστική μνήμη να το παραλάβει, δύναται να παραλάβει το υλικό συντάσσοντας πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

 

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας δύναται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διάσωση, την προστασία, τη διατήρηση και την ένταξη του υλικού στο εθνικό αποθετήριο οπτικοακουστικών αρχείων. Στην περίπτωση που το οπτικοακουστικό υλικό φυλάσσεται σε ακατάλληλες συνθήκες με κίνδυνο καταστροφής, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας δύναται να επεμβαίνει για τη διάσωση, προστασία και ένταξη του υλικού αυτού στο εθνικό αποθετήριο οπτικοακουστικών αρχείων με τη μορφή ψηφιακού αρχείου και να συνεργάζεται προς τον σκοπό αυτόν με κάθε συναρμόδιο φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την κατάθεση των κινηματογραφικών έργων στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και την ενημέρωση των συναρμόδιων φορέων σχετικά με τις ενέργειες που έλαβαν χώρα, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του παρόντος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή και χρήση τους, εφόσον υπάρχει έγγραφη συναίνεση του νόμιμου δικαιούχου των δικαιωμάτων εκάστου έργου και δεν ελλοχεύει κίνδυνος για τη διαφύλαξη και συντήρηση του υλικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

7. Ανώνυμες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1)α του άρθρου 1 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010), των οποίων το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών ή ο έλεγχος της διοίκησης αυτών μεταβιβάζεται με οποιαδήποτε διαδικασία σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υποβάλουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη συντέλεση της πράξης μεταβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το ένα έτος, αντίγραφο του τηρούμενου από αυτά αρχείου οπτικοακουστικού υλικού στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.