Νόμος 4339/15 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίες αφορούν στην επικοινωνιακή διπλωματία, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο και στον Οργανισμό της, προΐστανται αποκλειστικά υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Στα Τμήματα τεχνικής υποστήριξης και πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

2. Ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων από τον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Α' και ως προϊστάμενοι Τμημάτων επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

3. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α' τάξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Α', στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β' και Γ' τάξης προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α'. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ' τάξης ελλείψει Συμβούλων Επικοινωνίας μπορεί να προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Α', οι οποίοι έχουν τουλάχιστον έξι έτη προϋπηρεσίας. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, για να επιλεγούν ως προϊστάμενοι σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, πρέπει να έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών στο εξωτερικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

4. Δημοσιογράφοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μπορεί, κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, να προΐστανται σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, εφόσον διαθέτουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, γνωρίζουν άριστα κατά προτίμηση τη γλώσσα της χώρας διαπίστευσής τους και πολύ καλά μία ακόμη ξένη γλώσσα, πολύ καλά τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφόσον έχουν συνολική δημοσιογραφική προϋπηρεσία είκοσι έτη, είναι μέλη αναγνωρισμένης δημοσιογραφικής ένωσης και έχουν τετραετή υπηρεσία στο εξωτερικό όταν πρόκειται να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Α' Τάξης ή διετή όταν πρόκειται να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β' ή Γ' Τάξης. Οι δημοσιογράφοι της παρούσας παραγράφου εξομοιώνονται βαθμολογικά κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως προϊσταμένων Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Α' Τάξης με το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α' και ως προϊσταμένων Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Β' και Γ' Τάξης με το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β'.

 

5. Ο προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας δεν μπορεί να έχει βαθμό χαμηλότερο του βαθμού των υφισταμένων του Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Μεταξύ ομοιόβαθμων υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, το προβάδισμα έχει ο Προϊστάμενος και έπονται κατά φθίνουσα σειρά οι υπάλληλοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου.

 

6. Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί ως προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας υπάλληλος, ο οποίος συμπληρώνει τον απαιτούμενο από το νόμο χρόνο υπηρεσίας για αυτοδίκαιη απόλυση λόγω συνταξιοδότησης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δυο ετών από την ανάληψη των καθηκόντων του Προϊσταμένου.

 

7. Οι προερχόμενοι από τον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

8. Σε κάθε αλλαγή προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της και των στοιχείων οικονομικής διαχείρισης. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον απερχόμενο και τον αναλαμβάνοντα τη διεύθυνση του Γραφείου προϊστάμενο.

 

9. Το πρωτότυπο του πρωτοκόλλου κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας και αποστέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης και στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

10. Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας συντάσσεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία ορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, έκθεση απογραφής, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται ρητά η γενόμενη πρόσκληση προς τους ευρισκόμενους στην έδρα του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας νομίμους κληρονόμους του αποβιώσαντος να παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και αποστέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης και στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

11. Σε περίπτωση παύσης, θέσης σε αργία, άρνησης ή αδυναμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του προϊσταμένου του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία ορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, αφού προηγουμένως κληθεί από την Επιτροπή ο εν λόγω προϊστάμενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και αποστέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης και στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

12. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου της παραγράφου 6 και των εκθέσεων απογραφής των παραγράφων 8 και 9 καθορίζονται από την αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

13. Σε κάθε αλλαγή προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας ο απερχόμενος προϊστάμενος ενημερώνει τον αναλαμβάνοντα τη διεύθυνση του Γραφείου προϊστάμενο για τις υφιστάμενες εκκρεμότητες και παραδίδει σε αυτόν το αρχείο και επικαιροποιημένο κατάλογο επαφών δημοσίων σχέσεων. Επίσης οφείλει εντός μηνός από την αποχώρησή του από το Γραφείο να υποβάλει στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έκθεση απολογισμού δράσεων και πεπραγμένων της θητείας του, αντίγραφο της οποίας τίθεται στο αρχείο του Γραφείου και κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης απολογισμού καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

14. Η παράλειψη των ενεργειών της προηγούμενης παραγράφου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.