Νόμος 3812/09 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 με το άρθρο 20 παράγραφος 12 εδάφιο γ' του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων, εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθμού. Αποκλείεται η αναγνώριση των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.}

 

2. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης 1 (Χρόνος ανεργίας) της περίπτωσης Α' της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Χρόνος ανεργίας. Διακόσιες (200) μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες.}

 

3. Μετά την υποπερίπτωση 3 της περίπτωσης Α' της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται περίπτωση 4, ως ακολούθως και αναριθμούνται οι επόμενες υποπεριπτώσεις:

 

{4. Μονογονεϊκές οικογένειες.

 

α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

β) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

 

Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.»

 

Γονείς και τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας ορίζονται ως ακολούθως:

 

i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

 

ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωση τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010).

 

4. Η διάταξη της υποπερίπτωσης 4, η οποία αναριθμείται σε 5, (Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μόνο για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), της περίπτωσης Α' της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μόνο για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση.}

 

5. Η διάταξη της υποπερίπτωσης 5 (Ηλικία) της περίπτωσης Α' της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται.

 

6. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης 6 (Εμπειρία) της περίπτωσης Α' της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Εμπειρία. Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα μήνες.}

 

7. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης 6 (Εμπειρία) της περίπτωσης Α' της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 καταργείται.

 

8. Για τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και μετά από αίτηση του αρμόδιου φορέα εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του νόμου 3986/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παράγραφος 1 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.