Νόμος 4314/14 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ένταξη Ειδικών Υπηρεσιών Υπουργείων στις Επιτελικές Δομές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τις κάτωθι ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του νόμου 2860/2000 και του νόμου 3614/2007 στα οικεία Υπουργεία, ρυθμίζονται επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που ασκούν, τα ακόλουθα:

 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον Τομέα Εμπορίου (ΕΥΣΕΔΕΜΠ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Β1-4977/2008 (ΦΕΚ 1540/Β/2008) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

2. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΣΕΥΤ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 16446 (ΦΕΚ 3109/Β/2012) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού.

 

3. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 0102/ΑΣ560/2008 (ΦΕΚ 2484/Β/2008) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών.

 

4. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 131/2008 (ΦΕΚ 887/Β/2008) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών.

 

5. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Υπουργείου Ναυτιλίας (ΕΥΣΕΔΥΝΑ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 122/2012 (ΦΕΚ 2662/Β/2012) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

6. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 107900/2001 (ΦΕΚ 599/Β/2001), η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1806191/2001/Γ' ΚΠΣ (ΦΕΚ 148/Β/2001), η οποία δυνάμει του άρθρου 15 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011), είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας και η Ειδική Υπηρεσία Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής και αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 25255/2236/2008 (ΦΕΚ 604/Β/2008), συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας. Η ανωτέρω συσταθείσα Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας, απασχόλησης και κατάρτισης, πλην δράσεων κρατικών ενισχύσεων, πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17 και, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 13.

 

β. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

γ. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

δ. Το προσωπικό των ως άνω συγχωνευόμενων Ειδικών Υπηρεσιών κατανέμεται στις τρεις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των ως άνω Επιτελικών Δομών και συνεκτιμώμενης της αίτησης του υπαλλήλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017).

 

7. α. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρο 58 για θέματα διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων και προσωπικού εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση Δ13/Φ 7.11/18797/2008 (ΦΕΚ 1540/Β/2008).

 

β. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 58 για θέματα διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων και προσωπικού εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση 19883/2008 (ΦΕΚ 1957/Β/2008).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

8. Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) και μετονομάστηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 812/2008 (ΦΕΚ 1385/Β/2008) κοινής απόφασης, καταργείται και ανακαλούνται όλες οι τυχόν εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων που της είχαν ανατεθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνίσταται νέα Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

9. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 10756/2002 (ΦΕΚ 1343/Β/2002) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

10. Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν ΔΥ1Α/23125/2000 (ΦΕΚ 1502/Β/2000) όπως ισχύει και η Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΕΤΥΚΑ) η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν ΔΥ1Α/23125/2000 (ΦΕΚ 1502/Β/2000) όπως ισχύει, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας.

 

11. Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (ΕΥΤΠ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/2000 (ΦΕΚ 1620/Β/2000) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

12. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα Υποδομών και Μεταφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

13. α. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συστήνεται νέα, σε Επίπεδο Διεύθυνσης, Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας (εφεξής Επιτελική Δομή), η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 

β. Η Επιτελική Δομή έχει τις ενδεικτικά αναφερόμενες ειδικές αρμοδιότητες του άρθρου 17 του νόμου 4314/2014, τις οποίες ασκεί αναλογικά για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) ή άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και χρηματοδοτήσεις.

 

Ειδικά για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ της Πολιτικής Προστασίας, ως Πράξεις, για τις οποίες η Επιτελική Δομή έχει αρμοδιότητα τελικού δικαιούχου, νοούνται δράσεις που άπτονται της Πολιτικής Προστασίας και υλοποιούνται είτε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τους φορείς αυτού είτε από οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο και τους φορείς του.

 

γ. Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, Επιτελική Δομή δύναται να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος, ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής Επιχειρησιακού Προγράμματος στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 

δ. Για θέματα προσωπικού και επιλογής Προϊσταμένων και λοιπά ζητήματα προσωπικού, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα σε ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τη στελέχωση Ειδικών Υπηρεσιών Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ.

 

Κατ' εξαίρεση, για την αρχική στελέχωση της Επιτελικής Δομής δύναται να χρησιμοποιηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προσωπικό του άρθρου 15 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

ε. Η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και λοιπά οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα της Επιτελικής Δομής, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του νόμου 4314/2014.

 

στ. Μέχρι την προκήρυξη και πλήρωση των θέσεων ευθύνης της Επιτελικής Δομής με τη διαδικασία του άρθρου 39 του νόμου 4314/2014, στις θέσεις των Προϊσταμένων της Επιτελικής Δομής και των μονάδων, τοποθετούνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Προστασίας του Πολίτη, υπάλληλοι της Επιτελικής Δομής που διαθέτουν τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με το άρθρο 37 του νόμου [Ν] 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/2020).

 

14. (πρώην 12, 13) Οι ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες που συνιστώνται ή μετονομάζονται ή συγχωνεύονται αναλαμβάνουν αρμοδιότητες επιτελικής δομής, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις σύστασης και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.