Νόμος 3320/05 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως τελικού δικαιούχου κατά την έννοια του εδαφίου στ' του άρθρου 1 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) και ιδίως για θέματα σχετικά με τον τρόπο, τη διαδικασία, το σχεδιασμό, το συντονισμό, τη διοίκηση και διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πράξεων και ενεργειών του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή επιχειρησιακών προγραμμάτων και την υποβολή στην αρμόδια διαχειριστική αρχή των απαραίτητων στοιχείων, καθώς και τη διαμόρφωση θέσεων και διατύπωση εισηγήσεων για πολιτικές αναφορικά με τα ανωτέρω προγράμματα.

 

2. Για την υπηρεσία αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 2860/2000.

 

3. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η διάρθρωσή της και οι απαιτούμενες θέσεις προσωπικού καθορίζονται με τον Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μπορεί να πληρούνται με μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, στελέχωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της μέχρι την έκδοση του ανωτέρω Οργανισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.