Νόμος 4314/14 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ενδιάμεσοι Φορείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, ορίζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής του ανωτέρω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ορίζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1.3.4)γ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος για πράξεις κρατικών ενισχύσεων.

 

4. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος για πράξεις κρατικών ενισχύσεων.

 

5. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 3 και 4 δύναται να οριστούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς πράξεων κρατικών ενισχύσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ:

 

α) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007),

 

β) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού και μη επιχειρηματικού σκοπού, στα οποία ανατίθεται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας του προεδρικού διατάγματος 98/1996, την οποία δύνανται να εφαρμόζουν αναλογικά και οι Περιφέρειες, έναντι κάλυψης λειτουργικών και μόνο δαπανών, η άσκηση καθηκόντων διαχειριστικής αρχής υπό την άμεση εποπτεία και έλεγχο της,

 

γ) δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενα από το κράτος, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης βάσει ισχύουσας νομοθετικής πρόβλεψης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 4538/2018 (ΦΕΚ 85/Α/2018).

 

6. Οι δυνάμει των διατάξεων του νόμου 3614/2007 ορισθέντες Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους για τα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 που μεταφέρονται σε Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020, υπό τους ίδιους όρους που διαλαμβάνονται στις σχετικές πράξεις ορισμού τους. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές ρυθμίσεις μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης καθορίζονται σε πράξεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων που εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

7. α) Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος για δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 7 και 6 του Κανονισμού αντίστοιχα.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι διαδικασίες συντονισμού και διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την υλοποίηση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και η σύσταση επιτροπών για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και το έργο τους.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύναται να ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ως Ενδιάμεσος Φορέας, που αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ, για δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 7 και 6 του Κανονισμού αντίστοιχα.

 

δ. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη δύναται να ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 7 του Κανονισμού, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την υλοποίηση δράσεων Ταμείων ή Ταμείων Χαρτοφυλακίου για χρηματοδοτικά μέσα.

 

ε. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα, δύναται να ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας για να επιτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) υπό την άμεση εποπτεία και τον έλεγχο αυτής, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ). Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ της παραγράφου 5 του παρόντος. Μετά την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου η Διαχειριστική Αρχή, εκπροσωπούμενη από τον αρμόδιο Υπουργό ή τον Περιφερειάρχη, και ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας υπογράφουν επιχειρησιακή συμφωνία, με την οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας, προσδιορίζεται το ποσοστό επί του προϋπολογισμού των προσκλήσεων που θα καταβληθεί σε αυτόν για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών, η πηγή χρηματοδότησής τους και ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης.

 

Οι λειτουργικές δαπάνες που καταβάλλονται στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας και συνδέονται αποκλειστικά με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει, δυνάμει της απόφασης ορισμού και της επιχειρησιακής συμφωνίας, δεν υπερβαίνουν ως μέγιστο ποσοστό το 4% του συνολικού προϋπολογισμού των προσκλήσεων πράξεων κρατικών ενισχύσεων, που διαχειρίζεται κάθε φορά. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των λειτουργικών δαπανών λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός και ο τύπος των δράσεων, καθώς και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να καθορίζονται οριζόντια οι επιλέξιμες κατηγορίες των λειτουργικών δαπανών, τα ανώτατα όρια ανά κατηγορία δαπάνης, η διαδικασία καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας.

 

Στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας συμμετέχει, ως εκπρόσωπος κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και Διαχειριστικής Αρχής, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αναπληρωτής του, για την οριζόντια άσκηση εποπτείας, επί των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας.

 

Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συνίσταται Εποπτικό Συμβούλιο, αρμόδιο για το συντονισμό των καθηκόντων διαχείρισης που αναλαμβάνει ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας και για την ασκούμενη σε αυτόν εποπτεία. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη:

 

α) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,

β) ένας εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής και

γ) ένας εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής, της οποίας ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας αναλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισης.

 

Ο ορισμός των ως άνω εκπροσώπων ως μελών του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούν. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες, καθώς και οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

στ. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη μπορεί να ορίζεται ο Οργανισμός Απασχολήσεως Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ως Ενδιάμεσος Φορέας Κρατικών Ενισχύσεων, που αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για την υλοποίηση των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Προώθηση στην Απασχόληση (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες - ΝΕΕ και Νέες Θέσεις Εργασίας ΝΘΕ) για πληθυσμούς Ρομά που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ της παραγράφου 5 του παρόντος.

 

ζ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή Περιφερειάρχη δύναται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας να αναλαμβάνει καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, στα οποία υλοποιείται μέρος της στρατηγικής του τομέα Υγείας. Η απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης του προηγούμενου εδαφίου στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για την υλοποίηση της στρατηγικής του οικείου τομέα ή μέρους αυτής, εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 111 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017), με το άρθρο 68 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 4538/2018 (ΦΕΚ 85/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019), με το άρθρο 237 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

8. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς των ανωτέρω παραγράφων πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α)α) να έχουν φερεγγυότητα και να παρέχουν εγγυήσεις όσον αφορά στην ικανότητά τους για τη διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση του έργου που θα τους ανατεθεί, β)β) να διαθέτουν εμπειρία στον τομέα που αφορά το αντικείμενο του προγράμματος ή τμήματος του. Ενδιάμεσοι φορείς που εμπλέκονται σε περιπτώσεις διαφθοράς και απάτης, κατόπιν πορισμάτων ελέγχων, αποκλείονται αυτοδίκαια, και μέχρι τη συμμόρφωσή τους με τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα, από μελλοντικές χρηματοδοτήσεις.

 

9. Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι Ενδιάμεσοι Φορείς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν δύναται να μεταβιβαστούν από αυτούς σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς, με την επιφύλαξη των άρθρων 34, 37 και 38 του Κανονισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με το άρθρο 82 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

10. Με την απόφαση ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα ρυθμίζεται και κάθε ζήτημα σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων που αναλαμβάνει και ιδίως:

 

(α) ο φορέας που αναλαμβάνει τη διαχείριση δράσεων του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής,

 

(β) οι δράσεις που αναλαμβάνονται και ο προϋπολογισμός της κάθε μιας,

 

(γ) οι αρμοδιότητες διαχείρισης ή τα καθήκοντα που ανατίθενται,

 

(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάμεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής,

 

(ε) το αρμόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.