Νόμος 4314/14 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Εξειδίκευση Επιχειρησιακού Προγράμματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διαχειριστική Αρχή καταρτίζει τυποποιημένο, από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, έγγραφο Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους στόχους και τις προτεραιότητές του, τις ανάγκες εφαρμογής των μέτρων της ασκούμενης πολιτικής στους τομείς παρέμβασης του προγράμματος βάσει των προτάσεων που της υποβάλλουν οι επιτελικές δομές των Υπουργείων, συνεργαζόμενη προς τούτο με αυτές και ελλείψει τούτων οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Σκοπός της εξειδίκευσης του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι να αποτελέσει το υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης για την έκδοση προσκλήσεων και τη συνολική παρακολούθηση της ενεργοποίησης και υλοποίησης του Προγράμματος, το οποίο θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με σαφή αποτύπωση των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν και αποφυγή παρεκκλίσεων από το σχεδιασμό εκάστοτε αρχών διαχείρισης. Η εξειδίκευση θα περιλαμβάνει ανά δράση / πρόσκληση, μεταξύ άλλων, τους ενδεικτικούς δικαιούχους, τον τρόπο υλοποίησης της δράσης, το χρονοδιάγραμμα, σχετικούς δείκτες, καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

2. Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος εισηγείται στον Περιφερειάρχη ή Ειδικό Γραμματέα κατά περίπτωση, ο οποίος με τη σειρά του εισηγείται, προς έγκριση, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους. Ο στόχος μέχρι το τέλος του 2016 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% για τις εντάξεις, 40% για τις νομικές δεσμεύσεις και 20% για τις δαπάνες για το σύνολο των πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία.

 

3. Η εξειδίκευση περιλαμβάνει ειδικότερη αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για τα έργα που η υλοποίησή τους έχει ξεκινήσει πριν την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (εμπροσθοβαρή), τα μεγάλα έργα και τα τμηματοποιημένα έργα που ένα τμήμα τους χρηματοδοτήθηκε από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και ένα άλλο από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (phasing). Επίσης, περιλαμβάνει αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας.

 

4. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων, καθώς και τυχόν πρόταση αναθεώρησης της εξειδίκευσης, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.