Νόμος 4314/14 - Άρθρο 112

Άρθρο 112: Ρυθμίσεις θεμάτων για την αντιστοίχιση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αντικατάσταση των αδειών και αναγγελιών που προβλέπονται στα άρθρα 9 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012), 10 του προεδρικού διατάγματος 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/2012), 9 του προεδρικού διατάγματος 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/2012), 13 και 21 του προεδρικού διατάγματος 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α/2012) και 9 του προεδρικού διατάγματος 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α/2013) ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η 31-12-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 105 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

2. Ειδικά για τους χειριστές μηχανημάτων έργου, για κάθε, μετά την έκδοση της οίκοθεν 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/2013 (ΦΕΚ 519/Β/2013) υπουργικής απόφασης, νεότερη όμοια που θα εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5 του νόμου 3982/2011 για την κατάταξη των μηχανημάτων έργου, ορίζεται χρονικό διάστημα δύο ετών και έξι μηνών για τη σχετική αντικατάσταση άδειας ή αναγγελίας, το οποίο αρχίζει από τη δημοσίευση της κάθε φορά εκδιδόμενης απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο Β3 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

3. Καταργείται η ημερομηνία 31-12-2020 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης των αδειών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012), στο άρθρο 10 παράγραφος 1 εδάφιο α' του προεδρικού διατάγματος 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/2012), στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και άρθρο 21 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α/2012) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α/2013), καθώς και η ημερομηνία 31-12-2017 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 6 του προεδρικού διατάγματος 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/2012). Οι άδειες που αντικαθίστανται ή έχουν ήδη αντικατασταθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα θεωρούνται ανά οκταετία με τη διαδικασία που προβλέπεται αντίστοιχα στο άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 112/2012, στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 113/2012, στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 115/2012, στο άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 1/2013 και στο άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 114/2012.

 

Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 01-01 του επόμενου έτους από την ημερομηνία αντικατάστασης της άδειας, συμπεριλαμβανομένων και των αδειών που έχουν ήδη αντικατασταθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.