Προεδρικό διάταγμα 1/13

ΠΔ 1/2013: Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 1/2013: Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα, (ΦΕΚ 3/Α/2013), 08-01-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις και κυρίως το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 4 αυτού, όπως τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 16 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 228 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

2. Το νόμο 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

 

3. Το νόμο 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του νόμου αυτού, όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α/1949) και το άρθρο 14 παράγραφος 3 του νόμου 3982/2011, το δε άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του νόμου 3982/2011.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

5. Το από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 82/Α/1950) Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010), με τίτλο Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.

 

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

8. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/1986) Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 396/1989.

 

9. Το προεδρικό διάταγμα 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141/Α/2012).

 

10. Το προεδρικό διάταγμα 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 141/Α/2012).

 

11. Την υπ' αριθμόν 30376/Δ106/721/2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά (ΦΕΚ 2094/Β/2012).

 

12. Την υπ' αριθμόν 119959/Η/2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης, Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. (ΦΕΚ 2351/Β/2011).

 

13. Τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθμός 303/2008 της 02-04-2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσώπων και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ο οποίος εκδίδεται σε εφαρμογή του.

 

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-09-2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

 

16. Την υπ' αριθμόν 213/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν πρότασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Πεδίο Εφαρμογής και Βαθμίδες

Άρθρο 3: Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Άρθρο 5: Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

Άρθρο 6: Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας

Άρθρο 7: Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων

Άρθρο 8: Θεώρηση αδειών

Άρθρο 9: Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ψυκτικών

Άρθρο 10: Κατάθεση άδειας και απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης

Άρθρο 11: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 12: Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 4 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρόπος διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ή πιστοποιητικού

Άρθρο 13: Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων

Άρθρο 14: Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 

Παράρτημα Α: Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο ΙΙ του άρθρου 5

Παράρτημα Β: Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών

Παράρτημα Γ: Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών

Παράρτημα Δ: Υπόδειγμα Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (Αίτησης)

Παράρτημα Ε: Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Βερολίνο, 07-01-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.