Προεδρικό διάταγμα 1/13 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ψυκτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 87/1996 (ΦΕΚ 73/Α/1996) και των οποίων η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει, αντικαθίστανται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 5, με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος σε διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευσή του, ύστερα από την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011. Η άδεια του τεχνίτη ψυκτικού αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, με βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

2. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 87/1996 των οποίων η ημερομηνία θεώρησης έχει παρέλθει, αλλά το διάστημα από τη λήξη της ημερομηνίας θεώρησης, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είναι μικρότερο ή ίσο των έξι μηνών, αντικαθίστανται σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παράγραφος 5 σε διάστημα έξη (6) μηνών, από την έκδοση του παρόντος, με τις άδειες του παρόντος, προσκομίζοντας αίτηση, τα παράβολα που περιγράφονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 και: (α) βεβαίωση υπηρεσίας ψυκτικού 2 ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ψυκτικού.

 

3. Με επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 5)α, οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 87/1996, για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 ή 2, και η καθυστέρηση θεώρησης δεν ξεπερνά τα 5 έτη, αντικαθίστανται με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ακολουθήσει τη  που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 ή υποβάλει σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα παράβολα που περιγράφονται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 και:

 

α) βεβαίωση υπηρεσίας ψυκτικού δύο ετών, από αντίστοιχο εργοδότη ή

 

β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ψυκτικού.

 

Το παράβολο του άρθρου 8 παράγραφος 5 που ορίζεται ως τετραπλάσιο καταβάλλεται και εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών.

 

Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας, έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη, η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας παράβολα, όπως αυτά καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 13 και 15 του νόμου 3982/2011 και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίστοιχη αίτηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

4. Η επόμενη ημερομηνία θεώρησης, για τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1, 2, 3 είναι η 31-12-2020.

 

5. Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους αντικατάσταση γίνεται ως ακολούθως:

 

(α). Η άδεια του τεχνίτη ψυκτικού αντικαθίσταται με βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

(β). Η άδεια του τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη ψυκτικού.

 

(γ). Η άδεια του τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας και Γενικών Εφαρμογών αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού ψυκτικού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.