Προεδρικό διάταγμα 114/12 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών τεχνικών εγκαταστάσεων καύσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 511/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίες είναι σε ισχύ κατά την έκδοση του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν και θεωρούνται κάθε οκτώ έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Οι κάτοχοι των αδειών αυτών έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης των εργασιών του παρόντος διατάγματος, που αφορούν αποκλειστικά τα υγρά καύσιμα.

 

2. Οι άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 511/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των οποίων η ημερομηνία θεώρησης έχει παρέλθει, εφόσον το διάστημα από τη λήξη της ισχύος τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, θεωρούνται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στη συνέχεια δε θεωρούνται κάθε οκτώ έτη, σύμφωνα με το άρθρο 8. Οι κάτοχοι των αδειών αυτών έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης των εργασιών του παρόντος διατάγματος που αφορούν αποκλειστικά τα υγρά καύσιμα.

 

2Α. Άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 511/1977 (ΦΕΚ 162/Α/1977) και για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 ή 2, θεωρούνται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αίτηση έως τις 30-06-2020, συνοδευόμενη από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου τετραπλάσιου από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 και από στοιχεία που τεκμηριώνουν προϋπηρεσία 2 ετών ως εξής:

 

α) βεβαίωση υπηρεσίας από αντίστοιχο εργοδότη,

 

β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης-συντήρησης καυστήρων υγρών καυσίμων.

 

Στη συνέχεια οι άδειες αυτές θεωρούνται κάθε 8 έτη, σύμφωνα με το άρθρο 8. Οι κάτοχοι των αδειών αυτών έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης των εργασιών του παρόντος που αφορούν αποκλειστικά τα υγρά καύσιμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2Α προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2Β. Αν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2Α, η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του παρόντος, οφείλει να εφοδιαστεί με τη νέα άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 7. Για τον σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφου 13 και 15 του άρθρου 5 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2Β προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

3. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 362/2001 και είναι σε ισχύ αντικαθίστανται με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος σε διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευσή του σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 7. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή αίτησης και του παραβόλου που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011, όπου απαιτείται. Η άδεια του βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, με βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

4. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 362/2001 των οποίων η ημερομηνία θεώρησης έχει παρέλθει, αλλά το διάστημα από τη λήξη ημερομηνίας θεώρησης, είναι μικρότερο ή ίσο των έξι μηνών, αντικαθίστανται, σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 7, σε διάστημα έξι μηνών, από την έκδοση του παρόντος, με τις άδειες του παρόντος. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, καταβάλλει το προβλεπόμενο στο άρθρο 8 παράγραφος 3 παράβολο και προσκομίζει τα εξής στοιχεία: (α) βεβαίωση υπηρεσίας τεχνικού αερίων καυσίμων για χρονικό διάστημα δύο ετών, από τον οικείο εργοδότη ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα των εκκαθαριστικών των φορολογικών του δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων στην οποία για κάθε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών τεχνικού αερίων καυσίμων θα αναγράφεται αριθμός τιμολογίου και η ημερομηνία έκδοσής του.

 

5. Με επιφύλαξη της περίπτωσης (α) της παραγράφου 7, οι άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 362/2001 και για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων 3 ή 4, αντικαθίστανται με τις άδειες του παρόντος εφόσον η καθυστέρηση θεώρησής τους δεν υπερβαίνει την πενταετία. Για την αντικατάσταση αυτή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, καταβάλλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 4 παράβολα και προσκομίζει τα εξής στοιχεία: (α) βεβαίωση υπηρεσίας τεχνικού αερίων καυσίμων για χρονικό διάστημα δύο ετών από τον οικείο εργοδότη, ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα των εκκαθαριστικών των φορολογικών του δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, στην οποία για κάθε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών τεχνικού αερίων καυσίμων θα αναγράφεται ο αριθμός τιμολογίου και η ημερομηνία έκδοσής του. Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας υπερβαίνει τα πέντε έτη ή εάν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια ανακαλείται και ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να ασκήσει την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011.

 

6. Η επόμενη ημερομηνία θεώρησης, για τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 3, 4, 5 είναι η 31-12-2017.

 

7. Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους αντικατάσταση γίνεται ως ακολούθως:

 

(α) Η άδεια του βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων αντικαθίσταται, χωρίς καμία επιβάρυνση, με βεβαίωση αναγγελίας που παρέχει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης. Η προϋπηρεσία που διαθέτει ο βοηθός τεχνικός αερίων καυσίμων κατά τη δημοσίευση του παρόντος προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης.

 

(β) Ο αδειούχος βοηθός τεχνικός αερίων με προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στις εγκαταστάσεις καύσης αέριων καυσίμων αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης, μετά από εξετάσεις.

 

(γ) Η άδεια του τεχνίτη αερίων καυσίμων αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης.

 

(δ) Ο αδειούχος τεχνίτης αερίων καυσίμων με προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, μετά από εξετάσεις. Η προϋπηρεσία που διαθέτει ο τεχνίτης αερίων καυσίμων κατά τη δημοσίευση του παρόντος προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης.

 

(ε) Η άδεια του εγκαταστάτη αερίων καυσίμων αντικαθίσταται με την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης.

 

(στ) Ο αδειούχος εγκαταστάτης συντηρητής καυστήρων υγρών καυσίμων, καθώς και όσοι εμπίπτουν στην παράγραφο 2Β, με προϋπηρεσία 6 τουλάχιστον μηνών στις εγκαταστάσεις καύσης αερίων καυσίμων, αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, ύστερα από εξετάσεις.

 

(ζ) Οι κάτοχοι άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α' ή Γ' ειδικότητας, σύμφωνα με το από [ΒΔ] 12-02-1936 βασιλικό διάταγμα Περί συμπληρώσεως διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/1936) ή με το από [ΒΔ] 13-03-1938 βασιλικό διάταγμα Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ' Ειδικότητας παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ 113/Α/1938) αντιστοίχως, εφόσον διαθέτουν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών σε εγκαταστάσεις καύσης υγρών καυσίμων, αποκτούν μέχρι 31-12-2014 άδεια εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν και προϋπηρεσία έξι μηνών στις εγκαταστάσεις καύσης αερίων καυσίμων και μετά από επιτυχή εξέταση από την αρμόδια αρχή.

 

(η) Η επιτυχής παρακολούθηση προγραμμάτων εξειδίκευσης στα αέρια καύσιμα διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών από πιστοποιημένο φορέα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 2 περίπτωση γ' του προεδρικού διατάγματος 362/2001 (ΦΕΚ 245/Α/2001), τα οποία έχουν ολοκληρωθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος, ισοδυναμεί με προϋπηρεσία ενός έτους για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, εφόσον το οικείο πιστοποιητικό δεν έχει ήδη αξιοποιηθεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 122/2014 (ΦΕΚ 196/Α/2014), με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019), με την παράγραφο Γ2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.