Νόμος 4272/14 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Τροποποίηση του νόμου 4238/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στον τίτλο του άρθρου 28 του νόμου 4238/2014 μετά τις λέξεις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας προστίθεται η λέξη Υγείας.

 

β. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 35 του νόμου 4025/2011, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 4238/2014 αντικαθίσταται η λέξη άδειας με τη λέξη βεβαίωσης.

 

2. Το άρθρο 31 του νόμου 4238/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 31: Μονάδες Ιαματικού Τουρισμού, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας

 

α. Οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του νόμου 3498/2006, δύναται να αναγνωρίζονται ως μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης των μονάδων ιαματικής θεραπείας, των κέντρων ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού και των κέντρων θαλασσοθεραπείας ως μονάδων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας αναγνωρίζονται οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας ως μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.}

 

3. α. Καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του νόμου 4238/2014 και επανέρχεται σε ισχύ η παράγραφος 1 του άρθρου 32 του νόμου 3868/2010.

 

β. Απαλείφεται η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του νόμου 4238/2014, η οποία προστίθεται στο άρθρο 6 του νόμου 4238/2014 ως παράγραφος 4, ως εξής:

 

{Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 περίπτωση δ' του νόμου 3329/2005, οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών έχουν ως πόρους τους και δωρεές, οι οποίες αφορούν και στη μελέτη και την κατασκευή έργων.}

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 55 του νόμου 4238/2014 αναριθμείται ως παράγραφος μόνη.

 

4. Στο τέλος του άρθρου 26 του νόμου 4238/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, τα Συμβούλια των διατάξεων του άρθρου 4Θ)γ του νόμου [Ν] 3754/2009, εξακολουθούν να είναι αρμόδια για την εξέλιξη και μονιμοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3754/2009, των υπηρετούντων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους.}

 

5. Στο τέλος του άρθρου 24 του νόμου 4238/2014 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Μέχρι τη συγκρότηση των συμβουλίων της παραγράφου 2 του παρόντος, αρμόδια για τις κρίσεις θέσεων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή κατόπιν αναπομπής του Υπουργού Υγείας είναι τα Συμβούλια των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους τα Ειδικά Κέντρα Υγείας και τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία τα οποία έχουν συσταθεί ως αποκεντρωμένες μονάδες των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.