Νόμος 4238/14 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών αποτελούν τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

2. Τα Κέντρα Υγείας της Χώρας με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους.

 

Επίσης, μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους τα Ειδικά Κέντρα Υγείας και τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία τα οποία έχουν συσταθεί ως αποκεντρωμένες μονάδες των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Ομοίως μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες μονάδες τους: α) τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα οποία έχουν συσταθεί ως αποκεντρωμένες μονάδες Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και β) οι αποκεντρωμένες μονάδες (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) οι οποίες έχουν συσταθεί ως αποκεντρωμένες μονάδες των Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, καθορίζεται το Κέντρο Υγείας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι ως άνω αποκεντρωμένες μονάδες. Με ίδια απόφαση δύναται, όσες από τις αποκεντρωμένες μονάδες βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες και δεν υπάρχει κοντινό σε αυτές Κέντρο Υγείας, να υπαχθούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τομέα υγείας και να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες λειτουργίας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 40 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), με την παράγραφο Β του άρθρου 14 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

3. Οι Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, εξαιρουμένων των Φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, τα οποία παραμένουν και λειτουργούν στον Οργανισμό.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες της άμεσης επιστημονικής, νοσηλευτικής και εκπαιδευτικής διασύνδεσης όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αποτελούν το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, με τα Νοσοκομεία της Διοίκησης Υγειονομικών Περιφερειών στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.