Νόμος 4238/14 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εποπτεία και αξιολόγηση υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτές ρυθμίζονται στο άρθρο 4 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και η κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου δράσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

2. Στο άρθρο 4 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) η παράγραφος 1Α)α τροποποιείται ως εξής:

 

{Το Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.}

 

3. Στο άρθρο 4 του νόμου 3329/2005 προστίθενται τα ακόλουθα:

 

α) Στο τέλος της παραγράφου 2)α προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι αρμόδιο για την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την τομεοποίηση, την ανάπτυξη και το σχεδιασμό του στρατηγικού σχεδίου δράσης του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 2)β προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Έργο του Τμήματος αποτελούν η συλλογή και επεξεργασία όλων των εκθέσεων και αναφορών για τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η τελική αξιολόγηση των Μονάδων αυτών συνοδευόμενη από προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Η αξιολόγηση βασίζεται σε πρωτόκολλα και δελτία βέλτιστης πρακτικής που δημοσιεύονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αφορούν σε κριτήρια ποιότητας, αποτελεσματικότητας, επίτευξης στόχων και ασφάλειας των παρεχομένων υπηρεσιών στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.