Νόμος 4025/11 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών, καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, η διενέργεια εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις.

 

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρων, καθώς και τίτλου ειδικότητας ορίζεται η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ειδικότητας, θέματα διενέργειας εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις.

 

2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των παραπάνω ιατρείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

3. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία υποχρεούνται να δηλώνουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που συντάσσει και τηρεί τον υγειονομικό χάρτη, τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους που λαμβάνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ομοίως, οι κατά τόπον ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι υποχρεούνται να δηλώνουν τα ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυϊατρεία, πολυοδοντιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης που λαμβάνουν βεβαίωση λειτουργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

4. H παράγραφος 1 ισχύει από την 01-04-2019. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες μέχρι τις 31-03-2019 εξετάζονται από αυτές. Η ισχύς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-04-2012. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες περιφέρειες μέχρι 31-03-2012 εξετάζονται από αυτές. Όλες οι διαπιστωτικές αποφάσεις των παραπάνω επιστημονικών συλλόγων πρέπει να εκδίδονται μέσα σε προθεσμία 1 μηνός από την κατάθεση σε αυτούς των σχετικών εγγράφων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του 1 μηνός για θέματα που αναγράφονται στις παραγράφους 2 και 5 του παρόντος άρθρου, αρμόδιος για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων καθίσταται ο κατά τόπο οικείος Περιφερειάρχης. Η αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη ισχύει και σε περίπτωση υποβολής ένστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 127 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014), με το άρθρο 41 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), με το άρθρο 40 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), με το άρθρο 117 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

5. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον ιατρικός σύλλογος μετά από γνώμη της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει αποκλειστικά και μόνο μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας Χ-ΟΔ αρμόδιος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας είναι ο κατά τόπον οδοντιατρικός σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των παραπάνω ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

Η ισχύς της ως άνω παραγράφου αρχίζει από 01-07-2014. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες έως 30-06-2014 εξετάζονται από αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), με το άρθρο 36 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με το άρθρο 37 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

6. Οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία, λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος, με την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης λειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.