Νόμος 4238/14 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Ιατρείο Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας (ΜΙΘ), των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού (ΚΙΤ-Θ) και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας (ΚΘ) του άρθρου 1 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006) υφίσταται υποχρεωτικά ιατρείο με τις εξής μορφές:

 

α) ιατρείο για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα και παροχή πρώτων βοηθειών. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα ιατρεία που προβλέπονται στην 1506/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού (ΦΕΚ 356/Β/2018) και στην 2704/2018 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 603/Β/2018), ή

 

β) ιατρείο ιαματικού τουρισμού ως φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η αδειοδότηση, η λειτουργία και η εποπτεία του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η επιβολή κυρώσεων, διέπεται από το προεδρικό διάταγμα 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001), το άρθρο 85 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

Στα ιατρεία των παραπάνω περιπτώσεων είναι δυνατόν να λειτουργούν πιστοποιημένα συστήματα (α) τηλεϊατρικής, με τα οποία να καθίσταται δυνατή η τηλεμετρία για παθήσεις, όπως καρδιαγγειακές, μεταβολικές, δερματικές, αναπνευστικές, ουρολογικές, ρευματολογικές και (β) απομακρυσμένης διασύνδεσης, τηλεγνωμάτευσης και τηλεσυνεδρίας με ιατρικό και ειδικό προσωπικό υγείας μέσω κινητής τεχνολογίας. Στην περίπτωση του ιατρείου ιαματικού τουρισμού η διαχείριση των ανωτέρω συστημάτων πραγματοποιείται από τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό που στελεχώνει το ιατρείο ιαματικού τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού εξειδικεύονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας των συστημάτων τηλεϊατρικής του προηγούμενου εδαφίου, προσδιορίζονται οι ελάχιστες αναγκαίες τεχνολογικές απαιτήσεις για την ασφαλή και σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων λειτουργία τους, καθορίζεται ο ελάχιστος αναγκαίος συνοδός τεχνολογικός εξοπλισμός για τη λειτουργία των αναφερόμενων ιατρείων και την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής στους ανωτέρω τομείς, καθώς και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο εξοπλισμός, η σύνθεση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και οι όροι εργασίας τους, οι δικαιούχοι, το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος παραπομπής των ληπτών υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού στα ιατρεία ιαματικού τουρισμού της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, η σύνθεση και το έργο των επιτροπών ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

3. Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας (ΜΙΘ), Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού (ΚΙΤ-Θ) και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας (ΚΘ), που ήδη διαθέτουν ιατρείο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, μπορεί να λειτουργήσουν, εντός της ειδικής τουριστικής εγκατάστασης, ιατρείο ιαματικού τουρισμού της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.