Νόμος 4254/14 - Άρθρο b

Παράγραφος Β: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος Β.1: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σχετικά με τους αγρότες

 

1. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για την παράδοση του παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 2, αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο παραγγελιοδόχος.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, προστίθεται νέα περίπτωση γ', ως εξής:

 

{γ) Κατ' εξαίρεση της περίπτωσης α' ανωτέρω, οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, υποβάλλουν μόνο εκκαθαριστική δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.}

 

3. Το άρθρο 41 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 41: Ειδικό καθεστώς αγροτών

 

1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των 15.000 € και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 5.000 €, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος. Οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους.

 

2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή 6%, στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται δήλωση - αίτηση επιστροφής.

 

Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες του παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστροφή πραγματοποιείται με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή 3% στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

 

Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση σε δραστηριότητα που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα και την κανονική αξία των παραδιδόμενων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται και από αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, προκειμένου να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης.

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά, με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση.

 

Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς φόρο και προμήθεια.

 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 36 και 38 δεν εφαρμόζονται για τους αγρότες που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού.

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στους αγρότες που:

 

α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,

 

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,

 

γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους αγρότες που πωλούν προϊόντα δικής τους παραγωγής από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τους αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το νόμο 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 kW ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων.

 

5. Οι αγρότες της παραγράφου 4 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς του φόρου για τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον για τις εν λόγω δραστηριότητες υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

6. Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κανονικό με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, η δήλωση υποβάλλεται εντός 10 ημερών από την έναρξη αυτής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας. Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη της επόμενης από τη μετάταξη διαχειριστικής περιόδου.

 

Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο αγρότης υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης μεταβολής εντός 10 ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου.

 

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται έως 15-04-2014 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και έως 20-05-2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.

 

Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο ειδικό καθεστώς αγροτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη διαχειριστικής περιόδου με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης εντός 10 ημερών από την έναρξη αυτής.

 

7. Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν, μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:

 

α) τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτημένοι καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά συντελεστή του κατ' αποκοπή φόρου,

 

β) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή φόρου,

 

γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον είναι χρησιμοποιήσιμα για τους σκοπούς της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος του διακανονισμού.

 

Τα αποθέματα των πιο πάνω περιπτώσεων β' και γ' απογράφονται σε τιμές κόστους.

 

8. Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται:

 

α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου, σε τιμή πώλησης κατά το χρόνο της μετάταξης, με δικαίωμα να εκπέσουν τον κατ' αποκοπή φόρο, στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη από το καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς,

 

β) ως παράδοση αγαθών σε τιμή πώλησης, υποκείμενη στο φόρο με τον κατ' αποκοπή συντελεστή, στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών.

 

9. Σε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι μετατασσόμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

 

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,

 

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

 

10. Σε περίπτωση μετάταξης από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών, οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

 

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,

 

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος τους που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη του διακανονισμού της πενταετούς περιόδου.

 

11. Για τα απογραφόμενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7, υποβάλλεται, μέσα σε 2 μήνες, από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων και το φόρο που εκπίπτεται ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω παραγράφων 8, 9 και 10.

 

Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, με την πιο πάνω δήλωση για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 38.

 

Ειδικά για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς από 01-01-2014, η δήλωση αποθεμάτων υποβάλλεται έως τις 31-05-2014.

 

12. Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και επιθυμούν να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4174/2013.

 

13. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι η επιστροφή του φόρου ενεργείται από τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή το λήπτη των αγροτικών υπηρεσιών.

 

14. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται:

 

α) ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης - αίτησης επιστροφής, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου φόρου,

 

β) ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2,

 

γ) ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης μετάταξης που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7 και της δήλωσης αποθεμάτων που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 12, καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές στοιχεία.

 

15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ορίζονται οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις ως φορείς που μεσολαβούν στην υποβολή των αιτήσεων επιστροφής και γενικά στη διαδικασία επιστροφής του φόρου, καθώς και η αμοιβή τους για τις υπηρεσίες τους αυτές. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζεται η ανωτέρω αμοιβή.}

 

Υποπαράγραφος Β.2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων, κατάργηση απόφαση Υπουργού Οικονομικών Π/2070/1987 και λοιπές διατάξεις

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιρετικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο (παραγγελιοδόχο) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου (παραγγελέα), εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων. }

 

2. Καταργούνται οι διατάξεις της υπ' αριθμόν Π/2070/1820/ΠΟΛ109/1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 189/Β/1987), η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987).

 

3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του νόμου 4223/2013 μετά τη λέξη απόσβεση, προστίθενται οι λέξεις στα έτη της συμβατικής περιόδου, μετά την λέξη εφόσον προστίθενται οι λέξεις δεν έχει ή και στο τέλος του ίδιου εδαφίου προστίθενται οι λέξεις ή εντός πενταετίας.

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του νόμου 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου αφορά δαπάνες αποσβέσεων καθώς και τυχόν αναπόσβεστο υπόλοιπο που μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά τις χρήσεις των ετών 2011, 2012 και 2013 και καταλαμβάνει και ελεγχθείσες υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 10 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Οι δικηγορικές εταιρείες, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 152/2000, ως παράρτημα δικηγορικής εταιρείας, που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εισοδήματα που έχουν αποκτήσει ή αποκτούν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του νόμου 2238/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν φορολογούνται όπως οι αντίστοιχες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες.}

 

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η εισφορά του προηγούμενου εδαφίου, ως εισφορά ειδικού σκοπού, δεν υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα.}

 

6. Οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του νόμου 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/2004), όπως ισχύουν καταργούνται από την 01-01-2014.

 

7. α. Από 01-01-2013 και μετά το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων του άρθρου 40 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013) δεν προσμετράται στο καθαρό ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

 

β. Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων της υποπαραγράφου ΙΑ 2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολυτέκνων του άρθρου 40 του νόμου 4141/2013, από την έναρξη χορήγησής τους.

 

8. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του νόμου 2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) παρατείνεται και για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της χρήσης του έτους 2013.

 

9. α. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 11 του νόμου 4110/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) οι λέξεις του νόμου 3627/2008 αντικαθίστανται με τις λέξεις του νόμου 3728/2008.

 

β. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) καταργείται από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

 

γ. Στο πρώτο εδάφιο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 5 καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997) οι λέξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 39Α αντικαθίστανται με τις λέξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 39Α.

 

10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) προστίθεται δεύτερο εδάφιο μετά τον πίνακα, ως εξής:

 

{Ειδικότερα από τον ως άνω φόρο πολυτελείας εξαιρούνται τα εγχωρίως παραγόμενα γουνοποιητικά προϊόντα που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ των επιχειρήσεων.}

 

Υποπαράγραφος Β.3.: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σχετικά με την καταβολή του φόρου και τα αποδεικτικά καταβολής

 

1. Το άρθρο 37 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 διαγράφονται οι λέξεις και του σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων καταβολής του φόρου ή της έκτακτης δήλωσης, κατά περίπτωση και προστίθενται οι λέξεις ή της έκτακτης δήλωσης και του σχετικού ή σχετικών αποδεικτικών καταβολής του φόρου,.

 

β. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 διαγράφονται οι λέξεις και του σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων καταβολής του φόρου ή της έκτακτης δήλωσης, κατά περίπτωση και προστίθενται οι λέξεις ή της έκτακτης δήλωσης και του σχετικού ή σχετικών αποδεικτικών καταβολής του φόρου.

 

γ. Μετά την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 προστίθεται επόμενο εδάφιο ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ως αποδεικτικά καταβολής του φόρου νοούνται τα αποδεικτικά που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η διαφορά φόρου που προκύπτει από τις παραπάνω δηλώσεις, αν είναι θετική και άνω των 30 € καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι 30 € μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34. Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. Ειδικά για εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση και με την προϋπόθεση ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό ύψους 100 €, ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να επιλέξει την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε 2 ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.}

 

3. Το άρθρο 54 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 54: Χρόνος καταβολής του φόρου

 

Η προθεσμία καταβολής του φόρου ταυτίζεται με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, πλην των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 38.}

 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται από 01-01-2014.

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιρετικά για νεοσύστατες εταιρείες, για τις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, αυτές, κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας τους, θεωρείται ότι εκτελούν διεθνείς μεταφορές, εφόσον το πιστοποιητικό του αερομεταφορέα και η σχετική άδεια εκμετάλλευσης προβλέπουν την διενέργεια αερομεταφορών παγκοσμίως. Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται και ισχύει από 01-01-2013.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.