Νόμος 3296/04

Ν3296/2004: Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3296/2004: Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 253/Α/2004), 14-12-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Φορολογία εισοδήματος

 

Άρθρο 1: Φορολογική κλίμακα - Μειώσεις φόρου

Άρθρο 2: Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα

Άρθρο 3: Φορολογία επιχειρήσεων

Άρθρο 4: Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 5: Άλλες ρυθμίσεις

Άρθρο 6: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

Άρθρο 7: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος

Άρθρο 8: Εισοδήματα από κινητές αξίες

Άρθρο 9: Δαπάνες επιχειρήσεων

Άρθρο 10: Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

Άρθρο 11: Προσδιορισμός των καθαρών κερδών νομικών προσώπων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών

Άρθρο 12: Μείωση φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών

 

Κεφάλαιο Β: Αυτοέλεγχοι υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων

 

Άρθρο 13: Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου

Άρθρο 14: Υπαγόμενες και εξαιρούμενες δηλώσεις

Άρθρο 15: Δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη Δηλούμενες διαφορές εκροών στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 16: Αυτοέλεγχος δηλώσεων λοιπών φορολογιών

Άρθρο 17: Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 18: Κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Άρθρο 19: Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Άρθρο 21: Παράταση της εφαρμογής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα ακίνητα

Άρθρο 22: Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου καθαρών κερδών

Άρθρο 23: Τέλη χαρτοσήμου

Άρθρο 24: Μείωση προσαυξήσεων

Άρθρο 25: Τροποποίηση του νόμου 2682/1999

Άρθρο 26: Απόδοση δικαιωμάτων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων, Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών και του Ταμείου Νομικών

Άρθρο 27: Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής

Άρθρο 28: Θέματα φορολογικών ελέγχων

 

Κεφάλαιο Δ: Θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

 

Άρθρο 29: Θέματα παροχής διευκολύνσεων και διασφάλισης οφειλών

 

Κεφάλαιο Ε: Σύσταση νέας υπηρεσίας

 

Άρθρο 30: Σύσταση Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και κατάργηση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 31: Ειδικός τρόπος φορολογίας επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

Άρθρο 32: Έκπτωση δωρεών από το εισόδημα

Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-12-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.