Νόμος 4251/14 - Άρθρο 139

Άρθρο 139: Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, καταργούνται οι διατάξεις του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005) και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του ίδιου νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επομένης παραγράφου, οι διατάξεις των άρθρων 1, 18 και 19 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), το άρθρο 28 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 203/Α/2007), η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008), οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 του άρθρου 40 του νόμου 3731/2008, η περίπτωση η' του άρθρου 45 του νόμου 3731/2008, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009), το άρθρο 43 του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011), οι παράγραφοι 4, 7 και 9 του άρθρου 7 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011), τα άρθρα 22 - 41 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), το άρθρο 6 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013), και τα προεδρικά διατάγματα 150/2006 (ΦΕΚ 160/Α/2006), 128/2008 (ΦΕΚ 190/Α/2008) και [ΠΔ] 101/2008, (ΦΕΚ 157/Α/2008), οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013), το άρθρο 94 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013) και το άρθρο 31 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013) και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 παράγραφος 7 του νόμου 2949/2001.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου 4251/2014, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 και 89 (παράγραφοι 1 - 3) του νόμου 3386/2005, όπως ισχύουν, οι διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010), το προεδρικό διάταγμα 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/2007), η υπ' αριθμόν 23443/2011 (ΦΕΚ 2225/Β/2011) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 4, της παραγράφου 3 του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 5 του άρθρου 73 του νόμου 3386/2005, όπως ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 8 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 131/2006 (ΦΕΚ 143/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 167/2008 (ΦΕΚ 223/Α/2008) και 113/2013 (ΦΕΚ 146/Α/2013), διατηρείται σε ισχύ, εφαρμοζόμενο αποκλειστικά για την οικογενειακή επανένωση των υπαγόμενων στις ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.