Νόμος 4071/12 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Λοιπές διατάξεις Μπλε Κάρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κάλυψη των δαπανών της απομάκρυνσης που προβλέπονται στις διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 80 του νόμου 3386/2005 και της υπ' αριθμόν 4000/4/46 - α' από 27-07-2009 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1535/Β/2009).

 

2. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι αδειών διαμονής στην Ελλάδα, για τους οποίους επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 3386/2005 όπως ισχύει, μπορούν να αιτηθούν, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, τη χορήγηση Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ρυθμίσεις του προηγούμενου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου.

 

3. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους άδειας διαμονής Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου 3386/2005, όπως ισχύει, και εφόσον πρόκειται για κατόχους αδειών διαμονής για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 εδάφια α' και ε' και στο άρθρο 33 του νόμου 3386/2005, όπως ισχύει, καθώς και αδειών διαμονής του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 101/2008 (ΦΕΚ 157/Α/2008) και του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 128/2008 (ΦΕΚ 190/Α/2008), αυτοί μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, καθώς επίσης και τα κριτήρια που θα καθοριστούν με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.