Προεδρικό διάταγμα 131/06

ΠΔ 131/2006: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 131/2006: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, (ΦΕΚ 143/Α/2006), 13-07-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005).

 

2. Το άρθρο 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν 37930/ΔΙΟΕ1264/2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/Β/2005) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 7.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 113/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Ι

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 4: Μέλη της οικογένειας

 

Κεφάλαιο ΙΙ

 

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση

Άρθρο 6: Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης

 

Κεφάλαιο IIΙ

 

Άρθρο 7: Χορήγηση της άδειας διαμονής

Άρθρο 8: Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής

 

Κεφάλαιο IV

 

Άρθρο 9: Απόρριψη αίτησης, ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας διαμονής

 

Κεφάλαιο V

 

Άρθρο 10: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

Άρθρο 11: Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας

Άρθρο 12: Δικαίωμα προσφυγής

 

Κεφάλαιο VI

 

Άρθρο 13: Μέλη της οικογένειας πρόσφυγα

Άρθρο 14: Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα

Άρθρο 15: Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας πρόσφυγα

Άρθρο 16: Δικαιώματα μελών οικογένειας πρόσφυγα

Άρθρο 17: Απόρριψη αίτησης οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα, ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας παραμονής των μελών της οικογένειας του

Άρθρο 18: Αυτοτελές δικαίωμα παραμονής μελών της οικογένειας πρόσφυγα

Άρθρο 19: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-07-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.