Νόμος 4186/13 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του νόμου 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα, απόφαση της κοσμητείας και σχετική πράξη που εκδίδεται από τον Πρύτανη, μετά από έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε καθηγητές του ιδρύματος, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της σχολής.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στα μητρώα εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.}

 

3. Μετά την περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του νόμου 4009/2011 προστίθεται περίπτωση ε', ως εξής:

 

{ε) Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001), εφόσον, μέχρι την 31-12-2016 έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001). Η παρούσα διάταξη αφορά όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν έως τη δημοσίευση του παρόντος. Οποιαδήποτε διαδικασία μετατροπής προσωποπαγούς θέσης Καθηγητή Εφαρμογών σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σε εφαρμογή της ίδιας διάταξης που στηρίζεται σε μεταγενέστερη της ως άνω ημερομηνίας αίτηση είναι αυτοδίκαια άκυρη.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016).

 

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του νόμου 4009/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικότερα, στην περίπτωση Αναπληρωτών Καθηγητών τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι κατέχουν τη θέση αυτή από μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, η εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή γίνεται υποχρεωτικά με προκήρυξη της θέσης και παύει να ισχύει για αυτούς η εξέλιξη με κλειστή διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001).}

 

5. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και επιστημονικού προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής έχουν το δικαίωμα άδειας, ανεξάρτητα από τις κείμενες περί αδειών διατάξεις, προκειμένου να απασχοληθούν σε Έδρες Ελληνικών Σπουδών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, για χρονικό διάστημα έως τριών ετών. Η σχετική άδεια εκδίδεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της Σχολής.}

 

6. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του νόμου 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Ερευνών και Μελετών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το Συμβούλιο της Αρχής, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συστήσει Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.}

 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 4009/2011 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να επανεκλεγεί Πρόεδρος Τμήματος, για τρίτη συνεχή θητεία.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 88 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

8. Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προέκυψαν από συγχώνευση δύο Ιδρυμάτων, για το μεταβατικό διάστημα και το αργότερο μέχρι 30-11-2013, συγκροτείται από τα μέλη και των δύο επιτροπών των συγχωνευθέντων Ιδρυμάτων και προεδρεύει ο Πρόεδρος του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος που απορροφά, λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών λόγω συγχωνεύσεων και καταργήσεων Τμημάτων.

 

9. Από την ημερομηνία δημοσίευσης των προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν στη συγχώνευση των Ιδρυμάτων έως και 30-11-2013, οι πάσης φύσεως πράξεις διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης (δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί ή τιμολογηθεί), οι οποίες έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων, που συγχωνεύθηκαν, θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί αρμοδίως.

 

10. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύναται να απασχολούν Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό με επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού τους και χωρίς επιπλέον επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού από το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών κατά το μέρος που δεν αφορά ανεξόφλητες υποχρεώσεις προηγούμενων ετών. Το ποσό της αμοιβής του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

 

11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 4142/2013 Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) (ΦΕΚ 83/Α/2013) στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 εισαχθέντες φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων που μετονομάζονται με παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου ή αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

 

12. Τα συγχρηματοδοτούμενα Έργα - ΕΣΠΑ - του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος που καταργήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 99/2013 (ΦΕΚ 134/Α/2013) μεταφέρονται αυτοδικαίως και υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως καθολικού διαδόχου. Αντιστοίχως, τα συγχρηματοδοτούμενα Έργα - ΕΣΠΑ- του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος που καταργήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 89/2013 (ΦΕΚ 130/Α/2013) μεταφέρονται αυτοδικαίως και υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως καθολικού διαδόχου.

 

13. Η επιτροπή Ερευνών του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Στερεάς Ελλάδος που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 18 περίπτωση ι)η' του νόμου 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4076/2012 (παράγραφος 20 περίπτωση ι)ζ') θεωρείται νομίμως συγκροτημένη, έως τις 30-11-2013, λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών λόγω συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων.

 

14. Η Επιτροπή Ερευνών του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος που συγκροτήθηκε από την συνένωση των Επιτροπών Ερευνών του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Πάτρας και του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Μεσολογγίου θεωρείται νομίμως συγκροτημένη, έως τις 30-11-2013.

 

Η Επιτροπή Ερευνών του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Στερεάς Ελλάδος που συγκροτήθηκε από τη συνένωση των Επιτροπών Ερευνών του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Λαμίας και του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Χαλκίδας θεωρείται νομίμως συγκροτημένη, έως τις 30-11-2013, λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών λόγω συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων.

 

15. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και οι νομικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από τις Επιτροπές Ερευνών των συγχωνευμένων Φορέων (τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Μεσολογγίου και τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Πάτρας, τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Λαμίας και τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Χαλκίδας), από την ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 94/2013 (ΦΕΚ 132/Α/2013) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 100/2013 (ΦΕΚ 135/Α/2013) μέχρι και τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος και του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Στερεάς Ελλάδος, θεωρούνται νόμιμες και καλύπτονται με αναδρομική ισχύ.

 

16. Έδρα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Θεσσαλίας ορίζεται η Λάρισα.

 

17. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3328/2005 Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 80/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος ή τα δύο έτη, σε περίπτωση που η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής, έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών.}

 

18. Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές (ΦΕΚ 148/Α/2008) προστίθεται περίπτωση β.1. ως εξής:

 

{β. 1.) Σε περίπτωση κατά την οποία το Πρακτικό απονομής διδακτορικού τίτλου φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής, πέμπτο δε μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως.}

 

19. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2530/1997 Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ανώτατα - τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 218/Α/1997) αντικαθίστανται αντίστοιχα ως ακολούθως:

 

{β. Να παραδίδουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεμινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τμήμα ή σε Προγράμματα Σπουδών του οικείου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, κατ' ελάχιστο όριο 8 ώρες εβδομαδιαίως, μόνο μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

 

γ. Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους 12 ώρες εβδομαδιαίως, κατ' ελάχιστο όριο, πέραν των 8 ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό - επιστημονικό και διοικητικό έργο.}

 

20. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών του επιστημονικού προσωπικού, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 της περίπτωσης Β' του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1404/1983 Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ 173/Α/1983), δύνανται να αυξάνονται το πολύ κατά 2 ώρες, μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

 

21. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του νόμου 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος, οι μόνιμα υπηρετούντες στο Ίδρυμα, καθώς και οι υπηρετούντες με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού που προβλέπεται στο άρθρο 29, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ίδρυμα. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού, που ορίζονται από τον κοσμήτορα, και σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

22. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προκύπτουν από συγχώνευση, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όταν δεν έχει εκλεγεί Συμβούλιο, αρμόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο ίδρυμα, είναι η Σύγκλητος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 καταργήθηκε με το άρθρο 88 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

23. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος, είναι δυνατή η εισαγωγή μετά από ειδικές εξετάσεις των υποψηφίων της παραγράφου 1 καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης των σχετικών καλλιτεχνικών δεξιοτήτων για την εισαγωγή των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.}

 

24. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Evans, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση άνω των 50 mm Hg, από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης < 35%), τεκμηριωμένο από εξειδικευμένες νοσοκομειακές μονάδες ηχωκαρδιολογίας και επιβεβαιωμένο σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς, από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση, από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το σύνδρομο Brugada, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική φαρμακευτική αγωγή, ,καθώς και ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε ολική πρωκτοκολεκτομή και μόνιμη ειλεοστομία ή υφολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση απευθείας ή με δημιουργία ειλεεικής νεοληκύθου, πάσχοντες από θρομβοπενία, από το σύνδρομο Klippel Feil, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen), από πολλαπλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύμονος ή / και ΚΝΣ, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή, από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή / και ΚΝΣ ή / και ορογόνων υμένων ή / και αίματος, από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία, από νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση, από ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, καθώς και οι πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα - νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου έκτου του νόμου 4218/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013).

 

25. Όπου με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, απαιτείται ως προσόν για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, την πρόσληψη, το διορισμό ή την επιλογή σε ορισμένη θέση, η κατοχή πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με κύρια ή πρώτη ειδικότητα σε συγκεκριμένο άθλημα ή δίπλωμα ειδικότητας συγκεκριμένου αθλήματος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η έννοια των όρων αυτών είναι ότι ο τίτλος περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που, με βάση το εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε ο πτυχιούχος, (υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής), καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω αθλήματος. Την περί τούτου βεβαίωση χορηγεί το Τμήμα που χορήγησε τον εν λόγω τίτλο σπουδών. Η κατά τα ανωτέρω αναφορά ειδικότητας συγκεκριμένου αθλήματος σε τίτλο σπουδών που είχε χορηγηθεί από τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επέχει θέση της ανωτέρω βεβαίωσης.

 

26. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α/2005) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης εξαιρούνται από τη διαδικασία της αναγνώρισης οι τίτλοι σπουδών ομοταγών πανεπιστημίων, που ελήφθησαν από χώρες του εξωτερικού μετά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια εφαρμόζονται ως προς τους τίτλους αυτούς οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4.}

 

27. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:

 

{3Α. Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.}

 

28. Οι αποφάσεις μεταφοράς θέσεων επιτυχόντων, κατά την παράγραφο 19 του άρθρου 34 του νόμου 4115/2013, οι οποίες εκδόθηκαν λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αντιστοιχίες των Σχολών ή Τμημάτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατά την έννοια της υπ' υπ' αριθμόν 67859/Β1/2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων (ΦΕΚ 874/Β/2006) και της υπ' υπ' αριθμόν 69066/Ε5/2006 Αντιστοιχίσεις Τμημάτων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 998/Β/2006) απόφασης του ίδιου Υπουργού, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου, είναι νόμιμες, ανεξαρτήτως πλημμελειών των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων αντιστοιχιών και η μεταφορά θέσεων ολοκληρώνεται κανονικά.

 

29. Στο τέλος του άρθρου 41 του νόμου 3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α/2009), προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

 

{2. α. Οι ίδιες ως άνω ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου 27 παράγραφος 1 εδάφιο α' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 60/2006 (ΦΕΚ 65/Α/2006) όπως αυτό ίσχυε, εφαρμόζονται αναλόγως και για όλα τα υιοθετηθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων ανήλικα τέκνα στρατιωτικών ή στελεχών των σωμάτων ασφαλείας πεσόντων κατά την ώρα του καθήκοντος.

 

β. Στη ρύθμιση του εδαφίου β' της παραγράφου 13)β του άρθρου 9 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), δεν υπάγονται όσον αφορά την καταβολή εξόδων κίνησης, όσοι αναφέρονται στην παράγραφο 4 της υπ' αριθμόν 4331/2013 απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 1108/Β/2013).}

 

30. α. Σε όσα Τμήματα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας του νόμου [Ν] 2454/1997 (ΦΕΚ 7/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παράγραφος 51 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003), λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλοι οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος. Στη Συνέλευση συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών ή υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των κατηγοριών αυτών προσωπικού, εφόσον υπηρετεί στο Τμήμα.

 

β. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να προέρχεται κατά προτεραιότητα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος, σε περίπτωση δε κατά την οποία στο Τμήμα δεν υπηρετεί καθηγητής των ως άνω βαθμίδων δύναται να ορισθεί ως Πρόεδρος Επίκουρος Καθηγητής. Η προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τμήματος. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος, κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και συγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος.

 

γ. Σε περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος με λιγότερους από 5 Καθηγητές ή Λέκτορες από το οικείο Τμήμα, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη της προσωρινής Συνέλευσης μέχρι τον αριθμό 5 από Καθηγητές όλων των βαθμίδων των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του μη αυτοδύναμου Τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 30 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρου πέμπτο του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 62 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016).

 

31. Κατ' εξαίρεση και για λόγους προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Χριστίνα Τσιμηρίκα του Γεωργίου και της Ειρήνης, εισάγεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Ιατρικό), καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και ανεξαρτήτως βαθμού, μορίων ή άλλων ειδικών προϋποθέσεων εισαγωγής. Η εγγραφή της πραγματοποιείται με μόνη την κατάθεση αίτησης εγγραφής στη Γραμματεία της Σχολής, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας, εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

 

32. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συστήνονται 5 προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας διοικητικών γραμματέων, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες θέσεις του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2006 Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΦΕΚ 98/Α/2006).

 

33. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον αριθμού εισακτέων και μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα ανωτέρω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων, κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες στις εν λόγω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους έχουν συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία 2 έτη, πριν από το έτος υποβολής νέου μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 33 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 33 καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

34. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 92/2013 Μετονομασία - κατάργηση … Θεσσαλίας (ΦΕΚ 131/Α/2013) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. H προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 177/1993 (ΦΕΚ 65/Α/1993). Σε αυτήν εντάσσεται το ανεξάρτητο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.}

 

β) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 συμπληρώνεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1)α. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται Σχολές ως ακολούθως: i) Θετικών Επιστημών, με έδρα τη Λαμία, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής και ii) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τα Τρίκαλα, στην οποία εντάσσεται το ομώνυμο τμήμα.

 

Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά σε ιδρυόμενη σχολή, νοούνται εφεξής οι ιδρυόμενες σχολές.}

 

γ) Η υποπερίπτωση vi της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 καταργείται.

 

δ) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστίθεται περίπτωση στ' ως ακολούθως:

 

{στ) Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τα Τρίκαλα, με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.}

 

35. Στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την άσκηση διδακτικού έργου, ο χρόνος της απόσπασης αναγνωρίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου για όλες τις συνέπειες. Η αναγνώριση πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 35 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

36. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 4142/2013, Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) (ΦΕΚ 83/Α/2013), στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται με παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου ή αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης, να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση, εξέταση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 36 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 36 καταργήθηκε με το άρθρο 88 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.