Νόμος 4111/13 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Επείγουσες μισθολογικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του νόμου 3205/2003, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης Ι' της περίπτωσης 28 της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, αντικαθίστανται από 01-08-2012, ως εξής:

 

{1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ίδιου Υπουργείου, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Πρέσβης 1,79

β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α', Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α' Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' 1,67

γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος Β', Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β' Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' 1,56

δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α' Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Α' Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' 1,44

ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β' Τάξεως, Εμπειρογνώμονας Β' Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' 1,33

στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α' τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' 1,25

ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β' Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' 1,17

η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ' Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ' 1,09

θ. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1,00.

 

2. Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ακολούθου Πρεσβείας ορίζεται σε 1.061 €.}

 

2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ΙΙΙ της περίπτωσης 28 της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Γ του νόμου 4093/2012 αντικαθίστανται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{5. Ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόμενο ως εξής:

 

α. Για το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας και Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 231 €.

 

β. Για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ' μέχρι και για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α', για το βαθμό του Εισηγητή της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και για το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ' μέχρι και το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α', 231 €.

 

γ. Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Β', Εμπειρογνώμονα Β' τάξεως και Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' 247 €.

 

δ. Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α', του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου, του Εμπειρογνώμονα Α' τάξεως και Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α', 305 €.

 

ε. Για το βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β', του Νομικού Συμβούλου Β', του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή Συμβούλου Β', Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' και για όλους τους ανώτερους βαθμούς 318 €.

 

6. Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς διπλωματικών ή επιστημονικών υπηρεσιών και της απασχόλησής τους πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:

 

α. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 112 €.

 

β. Γραμματέας Πρεσβείας Γ' τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ', 112 €.

 

γ. Γραμματέας Πρεσβείας Β' τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β', 154 €.

 

δ. Γραμματέας Πρεσβείας Α' τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α', 194 €.

 

ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β' τάξεως, Εμπειρογνώμονας Β' τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β', 256 €.

 

στ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α' τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Α' τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α', 313 €.

 

ζ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β' τάξεως, Νομικός Σύμβουλος Β', Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β' τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β', 393 €.

 

η. Πληρεξούσιος Υπουργός Α' τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α', Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α' τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α', 470 €.

 

θ. Πρέσβης 505 €.}

 

3. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από 19-11-2012.

 

4. Από τη διάταξη της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του νόμου 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

5. Η υποπερίπτωση β' της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του νόμου 4093/2012 διαγράφεται.

 

6. Η υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του νόμου 4093/2012 αναριθμείται ως υποπερίπτωση β'. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αυτής προστίθενται οι φράσεις:

 

{Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά φυλάσσεται στο ερμάριο ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και επικυρωμένο αντίγραφο επιδίδεται μόνο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην ίδια την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003 και της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2/49212/0022/31-07-2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία ψήφισης του νόμου 4093/2012, δεν θίγονται είτε πριν είτε μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.}

 

7. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 4, 5 και 6 αρχίζει από 11-11-2012.

 

8. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Συνεργάτη Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 23Α της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), ορίζεται σε 910 €.

 

9. Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Από τα ανωτέρω εξαιρείται το μόνιμο καλλιτεχνικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (ΟΛΣ), το οποίο εξακολουθεί να αμείβεται με τις διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως ισχύει.

 

10. Ο αριθμός 30 που αναφέρεται στο άρθρο 14 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τον αριθμό 29.

 

11. Στην περίπτωση 7)γ της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, διαγράφεται η φράση Εθνικής Άμυνας.

 

12. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 αρχίζει από 05-12-2012.

 

13. α. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) τροποποιείται, από 01-01-2013, ως εξής:

 

{δ) Οι υπάλληλοι της Βουλής, όσον αφορά τα μισθολογικά θέματά τους τροποποιουμένου αναλόγως του Κανονισμού της Βουλής, και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας,}

 

β. Από 01-01-2013 για τους υπαλλήλους της Βουλής, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αναφορικά με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων τους, καθώς και τον υπολογισμό και την καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης, που τυχόν προκύπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4024/2011, εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους των κλάδων των Δημοσιονομικών και Εφοριακών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο. Δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή ή επίδομα ή αποζημίωση οιασδήποτε μορφής στους υπαλλήλους της Βουλής πλην της οριζόμενης υπερωριακής απασχόλησης στο επόμενο εδάφιο. Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες, καθώς και της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τους υπαλλήλους της Βουλής εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και η πραγματοποίησή τους βεβαιώνεται από τους αρμόδιους Προϊσταμένους και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 52 ώρες το μήνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.