Νόμος 4182/13 - Άρθρο 92

Άρθρο 92: Θέματα Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία τριών μηνών για τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, που ορίζεται στην υποπαράγραφο Β.11 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), παρατείνεται από τότε που έληξε, κατά τρεις μήνες.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

 

α. Μεταφέρονται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού και της Επιτροπής Καζίνο του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), με εξαίρεση τον έλεγχο και την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία έχουν συμβατικά αναλάβει να παρέχουν τα καζίνο. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ορίζεται η υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού που είναι αρμόδια για την άσκηση του ελέγχου και της εποπτείας των θεμάτων αυτών.

 

β. Καταργείται η Επιτροπή Καζίνο.

 

γ. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο ως άνω στοιχείο α' της παραγράφου αυτής όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού ασκούνται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Όπου στο νόμο 2206/1994 προβλέπεται ο Υπουργός Τουρισμού νοείται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Ο Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο (Τ/6736 (ΦΕΚ 929/Β/2003)) συνεχίζει να ισχύει μέχρι την αντικατάστασή του από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

δ. Το προσωπικό, που υπηρετεί κατά την 31-08-2013 στη Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού, αποσπάται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για περίοδο έξι μηνών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη της. Με τη λήξη του χρονικού διαστήματος απόσπασης οι αποσπασθέντες επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις.

 

ε. Μέχρι τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων του άρθρου 18 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), ο έλεγχος των καζίνο πραγματοποιείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

3. α. Στην παράγραφο 1 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α και στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4Β της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1414/Β/2013), από τότε που ίσχυσε, μετά τις λέξεις μέχρι τη σύσταση ή έως τη σύσταση προστίθενται οι λέξεις και πλήρη λειτουργία.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4Β της υπ' αριθμόν οίκοθεν 02/2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1414/Β/2013), από τότε που ίσχυσε, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Η Επιτροπή Διαχείρισης του λογαριασμού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζονται τα μέλη της. Με όμοια απόφαση τοποθετούνται προϊστάμενοι με βάση το οργανόγραμμα στο πλαίσιο της Ειδικής Διαχείρισης μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία του νέου φορέα. Πράξεις της ως άνω Επιτροπής κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο λειτουργίας της κυρώνονται, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.