Νόμος 4182/13 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Παράλειψη διαγωνισμού - Προμήθειες - Υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών συνάπτονται με τις κάτωθι διαδικασίες αναλόγως προϋπολογισμού. Ειδικότερα, για προϋπολογισμό:

 

α) που υπερβαίνει τις 60.000 €, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, με ανοικτό διαγωνισμό και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε κάθε άλλη ιστοσελίδα που κρίνεται σκόπιμο, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού,

 

β) που υπερβαίνει τις 20.000 €, έως 60.000 €, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, με πρόχειρο διαγωνισμό κατόπιν πρόσκλησης σε 3 τουλάχιστον οικονομικούς φορείς συναφείς με το δημοπρατούμενο αντικείμενο,

 

γ) που υπερβαίνει τις 5.000 €, έως 20.000 €, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, εγγράφως με απευθείας ανάθεση, ύστερα από λήψη τριών τουλάχιστον έγγραφων προσφορών,

 

δ) μέχρι 5.000 €, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, εγγράφως με απευθείας ανάθεση σε οικονομικό φορέα της επιλογής του οργάνου διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας, μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς.

 

Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή κατώτερος από 1.000 €, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, το όργανο διοίκησης μπορεί να προσφύγει στον οικονομικό φορέα της επιλογής του χωρίς την υποχρέωση σύναψης σχετικής έγγραφης σύμβασης (αγορά με τιμολόγια).

 

Το κείμενο και το περιεχόμενο της προκήρυξης, όπου αυτή απαιτείται, εξειδικεύεται και εγκρίνεται κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο της διοίκησης. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το εκάστοτε όριο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, τότε εφαρμόζονται όλες οι ειδικές προβλέψεις των διατάξεων αυτής.

 

2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και πρόχειρου διαγωνισμού κριτήριο επιλογής αποτελεί αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

 

3. Οι συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ποσού μεγαλύτερου των 5.000 € χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για έγκριση. Η αρμόδια αρχή οφείλει να εγκρίνει τις συμβάσεις μέσα σε προθεσμία 1 μηνός από την υποβολή τους, μετά την παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η έγκριση.

 

4. Όταν λόγοι κατεπείγοντος επιβάλλουν την παράλειψη του διαγωνισμού μπορεί να επιτρέπεται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, η χωρίς διαγωνισμό σύναψη ή τροποποίηση συμβάσεων που αφορούν εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση περιουσιών υπέρ κοινωφελών σκοπών ή έργων του παρόντος κεφαλαίου.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ειδικότεροι όροι των διαγωνισμών της παραγράφου 1, οι όροι των συμβάσεων που υπογράφονται και η εξαίρεση από την υποχρέωση διεξαγωγής διαγωνισμού σε περιπτώσεις κατεπείγοντος.

 

6. Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια έργων τέχνης, τη συγγραφή ή προμήθεια επιστημονικών ή λογοτεχνικών συγγραμμάτων και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του σκοπού της κοινωφελούς περιουσίας εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος και συνάπτονται ελεύθερα, με ευθύνη του οργάνου διοίκησης της περιουσίας και σχετική ενημέρωση της αρμόδιας αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 171 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.