Νόμος 4182/13 - Άρθρο 101

Άρθρο 101


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην υπ' αριθμόν 24001/2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1449/Α/2013) επέρχονται, με ισχύ από τη δημοσίευση της, οι εξής τροποποιήσεις:

 

V. Στο τέλος του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 η φράση της παρούσας παραγράφου αντικαθίσταται από τη φράση του παρόντος άρθρου.

 

VI. Στο τέλος της παραγράφου 1 του παραρτήματος η διατύπωση:

 

i = συντελεστής βατότητας 1 έως 1,5 ανάλογα με την ιδιομορφία του οδικού δικτύου}

 

αντικαθίσταται ως εξής:

 

i = συντελεστής βατότητας 0,90 έως 1,3 ανάλογα με την ιδιομορφία του οδικού δικτύου σύμφωνα με τα περαιτέρω οριζόμενα στον αντίστοιχο πίνακα ΔΧ επιβατικό των συντελεστών κοστολόγησης της παραγράφου 2.}

 

VII. Στο άρθρο 2, Κεφάλαιο Γ, παράγραφος 2 εδάφιο ε' περίπτωση i)β, υποπερίπτωση iii μετά τη λέξη ΕΠΑΛ προστίθεται η λέξη ΕΠΑΣ και στην ίδια πρόταση διαγράφεται η λέξη πειραματικών.

 

VIII. Στο τέλος του άρθρου 2, Κεφάλαιο Γ παράγραφος 3 εδάφιο α' προστίθενται τα εξής:

 

{Οι αναθέτουσες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, την τμηματοποίηση της σύμβασης, αλλά και τον ανταγωνισμό, μπορούν να κοστολογούν τα δρομολόγια σε μικρότερες από τις οριζόμενες, σύμφωνα με τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος, μέγιστες τιμές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.