Νόμος 4182/13 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργού Επικρατείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι αποζημιώσεις του Προέδρου και των μελών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) και της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

β. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου και υπουργικής απόφασης καταργείται.

 

2. α. Η αληθής έννοια των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3323/2005 (ΦΕΚ 61/Α/2005) είναι ότι το προσωπικό, που προσελήφθη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου για τη στελέχωση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, νόμιμα υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, λαμβάνοντας τις αποδοχές και τα επιδόματα, που προβλέπονται και καθορίζονται από την παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου και από τις, κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω παραγράφου, εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

 

β. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, οι ανωτέρω υπάλληλοι μπορεί να μεταφέρονται, κατόπιν αιτήσεώς τους και ανεξαρτήτως του χρόνου υπηρεσίας τους, σε υφιστάμενες κενές θέσεις της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ή σε θέσεις που συστήνονται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης με την πράξη μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μεταφέρονται οι υπάλληλοι. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μεταφέρονται. Η μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μεταφέρεται. Σε περίπτωση μεταφοράς των ανωτέρω υπαλλήλων σε συνιστώμενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές, δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού οι ανωτέρω υπάλληλοι επιτρέπεται να μετατάσσονται σε άλλο Υπουργείο, δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανεξαρτήτως του χρόνου υπηρεσίας τους. Με την πράξη μεταφοράς μπορεί να καταργείται η θέση που κατέχει ο μεταφερόμενος υπάλληλος σύμφωνα με τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 3 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παραγράφου Ζ του νόμου 4093/2012.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.