Νόμος 2308/95 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη μελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου δύναται να συσταθεί ανώνυμη εταιρεία για την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 17 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου [Ν] 2261/1994 (ΦΕΚ 205/Α/1994), όπως κάθε φορά ισχύουν. Στην ίδια εταιρεία ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων δύναται με αποφάσεις του, ύστερα από πρόταση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, να μεταφέρει αρμοδιότητες και οικονομικούς πόρους του Οργανισμού αυτού.

 

Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 25 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας της παραγράφου 1, που θα συσταθεί για τη μελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, μπορούν να μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, του Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, καθώς και μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου οποιασδήποτε ειδικότητας και ιδιότητας.

 

3. Στο άρθρο 2 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) περί Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και άλλων σχετικών διατάξεων, προστίθεται παράγραφος 10 με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, με απόφασή του, μπορεί να συνιστά και να συγκροτεί επιτροπές ή ομάδες εργασίας από δικαστικούς λειτουργούς οποιουδήποτε βαθμού, ειδικούς επιστήμονες καθηγητές Ανώτατων Επιστημονικών Ιδρυμάτων και υπαλλήλους του Δημοσίου, με σκοπό τη σύνταξη μελετών, καθώς και την κατάρτιση προσχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων.

 

Με την αρχική ή άλλη απόφαση του Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας, η δε αποζημίωση για τους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς τους, η οποία μπορεί να ορίζεται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από πρόταση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος.}

 

4. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που αναφέρεται στην [Α] 13426/30-11-1994 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, θεωρείται ότι έχει συσταθεί και λειτουργήσει έγκυρα από το χρόνο έκδοσης της υπουργικής αυτής απόφασης. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου 1647/1986, η οποία προστίθεται με την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζεται και ως προς την παραπάνω νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

 

5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του νόμου 1647/1986 περί Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και άλλων σχετικών διατάξεων, ως εξής:

 

{8. Στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στο γραμματέα και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης στον εισηγητή των εισαγόμενων προς συζήτηση ενώπιόν του θεμάτων, καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση,το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από πρόταση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 1512/1985, όπως ισχύει ήδη, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Τα συμβόλαια για σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα του Δήμου Καλλιθέας της Νομαρχίας Πειραιά, τα οποία καταρτίστηκαν από 08-11-1993 έως 31-12-1993 χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων της ίδιας παραγράφου, θεωρούνται έγκυρα εξ' υπαρχής, εφόσον, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσκομιστεί στον οικείο υποθηκοφύλακα, με φροντίδα των συμβολαιογράφων που συνέταξαν τα συμβόλαια αυτά, το απόσπασμα από τα κτηματογραφικά στοιχεία που τηρεί το οικείο Γραφείο Κτηματολογίου.}

 

7. α) Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

β) Το Κτηματολογικό Γραφείο Πρωτευούσης εντάσσεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης για τις περιοχές Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την καταχώριση από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο που προβλέπεται στο νόμο 2664/1998, των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία των ακινήτων των παραπάνω περιοχών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του νόμου 2308/1995. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ρυθμίζονται θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των περιοχών Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 9, 4, 5, 6, 7, 8, , , , 11 και 12 του νόμου 2308/1995, όπως ισχύει.

 

Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των περιοχών Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 3 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.