Νόμος 3965/11 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002) προστίθενται οι λέξεις:

 

{καθώς και εταιρείες που συστάθηκαν ή συστήνονται για την αξιοποίηση ενός ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, τα οποία εισφέρονται σε αυτές ή μειοψηφικές μετοχικές συμμετοχές του Δημοσίου σε επιχειρήσεις.}

 

2. Στο άρθρο 1 του νόμου 3049/2002 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση και αξιοποίηση των επιχειρήσεων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων και του άρθρου 48 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) προορίζονται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ). Η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ως Πρόεδρο και τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κατά περίπτωση από τον Υπουργό που εποπτεύει την επιχείρηση του Δημοσίου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται οργανική μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης με την ονομασία Διεύθυνση Υποστήριξης Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων Αποκρατικοποιήσεων, καθώς και Αυτοτελές Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων που υπάγονται στον Ειδικό Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Το Αυτοτελές Γραφείο της Ειδικής Γραμματείας Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Ειδικό Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της Ειδικής Γραμματείας Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Η Διεύθυνση Υποστήριξης διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητες της ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Α' Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων:

 

α)α) Σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Αποκρατικοποιήσεων.

 

β)β) Δημοσίευση των προσκλήσεων.

 

γ)γ) Αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών και σύνταξη εισήγησης προς τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων για την επιλογή του προτιμητέου αναδόχου.

 

δ)δ) Διεκπεραίωση κάθε άλλης απαιτούμενης διαδικασίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης.

 

ε)ε) Στελέχωση και υποστήριξη των Επιτροπών Ανάθεσης.

 

β) Τμήμα Β' Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής Συμβάσεων:

 

α)α) Τήρηση αρχείου συμβάσεων.

 

β)β) Τήρηση αρχείου αποφάσεων Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και των συνημμένων σε αυτές εγγράφων.

 

γ)γ) Τήρηση αρχείου παραδοτέων και λοιπών σχετικών εγγράφων.

 

δ)δ) Παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και της πληρωμής τους.

 

ε)ε) Στελέχωση και υποστήριξη των Επιτροπών της περίπτωσης γ' του άρθρου 5.

 

Για τη στελέχωση των ανωτέρω οργανικών μονάδων συνιστώνται είκοσι θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και πέντε θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Οι ανάγκες των ανωτέρω οργανικών μονάδων σε προσωπικό καλύπτονται με μετακίνηση υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή με απόσπαση ή με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κλάδοι, οι ειδικότητες και τα ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων.}

 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3049/2002 προστίθενται οι λέξεις:

 

{και οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πώληση αυτή, όπως ιδίως οι διαδικασίες για τη σύσταση της επιχείρησης, η αναδιοργάνωση ή αναδιάρθρωση της επιχείρησης.}

 

6. Η περίπτωση α' του άρθρου 5 του νόμου 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Τη σύναψη των απαραίτητων συμβάσεων, περιλαμβανομένων και των συμβάσεων με συμβούλους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 και του άρθρου 7, από τον Υπουργό Οικονομικών ή άλλο όργανο εξουσιοδοτημένο από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων για την πραγματοποίηση της αποκρατικοποίησης και γενικά την εφαρμογή των αποφάσεων της.

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) εφαρμόζεται και στις συμβάσεις αυτές.

 

Ειδικά για την ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 και αφορούν υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 60/2007 ή έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙΒ του ίδιου διατάγματος, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5Α.}

 

7. Μετά το άρθρο 5 του νόμου 3049/2002, προστίθεται νέο άρθρο 5Α ως εξής:

 

{Άρθρο 5Α: Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων

 

1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 και αφορούν υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 60/2007 ή έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙΒ του ίδιου διατάγματος, με εξαίρεση τη διάθεση κινητών αξιών εταιριών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, εφαρμόζεται αποκλειστικά η ακόλουθη διαδικασία:

 

α) Η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων γνωστοποιεί την πρόθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων να προχωρήσει σε ανάθεση σύμβασης με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο ή και στο διεθνή ή εθνικό τύπο.

 

Με την πρόσκληση γνωστοποιούνται:

 

α)α) Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής.

 

β)β) Το αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας.

 

γ)γ) Η προθεσμία υποβολής προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δεκαπέντε ημέρες και, αν συντρέχουν ειδικοί ή επείγοντες λόγοι, κατώτερη από πέντε εργάσιμες ημέρες.

 

δ)δ) Τα ελάχιστα επίπεδα οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας και επαγγελματικών ικανοτήτων που συνδέονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες.

 

ε)ε) Αν η ανάθεση θα γίνει ύστερα από διαπραγμάτευση των προσφορών ή μετά από ανταγωνιστικό διάλογο των προσφερόντων, καθώς και ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε και μικρότερος από τρεις. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα της προηγούμενης περίπτωσης είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό του προηγούμενου εδαφίου, η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψηφίους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

 

β) Απαγορεύεται να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή άλλοι οικονομικοί φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

 

γ) Η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων προβαίνει σε διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους που επιλέγονται να υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προσφορά.

 

δ) Αν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται ότι θα εφαρμοστεί ανταγωνιστικός διάλογος, η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων διεξάγει το διάλογο με τους υποψηφίους που επιλέγονται να υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να προσδιορίσει μετά από συγκριτική αξιολόγηση την ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.

 

Αφού κηρύξει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες, η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων τους καλεί να υποβάλουν την τελική προσφορά τους βάσει της ή των λύσεων που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου.

 

ε) Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών. Η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μπορεί να ζητεί διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών, εφόσον κάτι τέτοιο δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αξιολογεί τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων του άρθρου 51 του προεδρικού διατάγματος 60/2007.

 

στ) Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου, η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεωνεξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, υποχρεούται να μην παρέχει, κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους. Η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα, χωρίς τη συγκατάθεση του.

 

ζ) Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης της συμβάσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας Διαδικασιών Ανάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η σύμβαση υπογράφεται, για λογαριασμό του Δημοσίου, από τον Υπουργό Οικονομικών ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων όργανο.

 

2. Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ανάθεσης, η οποία συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, άλλους δημόσιους υπαλλήλους ή ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

 

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση προς την Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, για την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης, για την οποία αυτή έχει συγκροτηθεί.

 

3. Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστάται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και Παραλαβής της Σύμβασης, η οποία συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, άλλους δημόσιους υπαλλήλους ή ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

 

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή της συγκεκριμένης σύμβασης, για την οποία αυτή έχει συγκροτηθεί.

 

4. Στην Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων συνιστάται πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας των Διαδικασιών Ανάθεσης, η οποία συγκροτείται από συνταξιούχους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, συνταξιούχους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή συνταξιούχους ή εν ενεργεία ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα.

 

Έργο της Επιτροπής είναι η πιστοποίηση και ο έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών ανάθεσης, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις διατάξεις του άρθρου αυτού και η γνωμοδότηση προς τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων για την τήρηση των διαδικασιών αυτών.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των Επιτροπών που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τους, η οποία βαρύνει το λογαριασμό που προβλέπεται στην περίπτωση δ' του άρθρου 5.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

6. Για τη διάθεση μετοχών εταιριών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εφαρμόζεται αποκλειστικά η διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις.}

 

8. Στο τέλος της περίπτωσης δ' του άρθρου 5 του νόμου 3049/2002, τίθεται αντί κόμματος τελεία και προστίθενται εδάφια, ως εξής:

 

{Ο λογαριασμός έχει διαχειριστική αυτοτέλεια και υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η διαχειριστική περίοδος του λογαριασμού ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ειδικά η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μέχρι 31-12-2011. Ο διαχειριστικός έλεγχος διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές εντός του πρώτου τριμήνου από την ημερομηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου.

 

Ο λογαριασμός πιστώνεται με τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 3049/2002 και χρεώνεται με εντολές του Υπουργού Οικονομικών και αποκλειστικά για τις δαπάνες και αμοιβές συμβάσεων που έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν για τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης, εκτός αν η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αποφασίσει ότι οι δαπάνες και αμοιβές αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό της υπό αποκρατικοποίηση επιχείρησης ή θα αφαιρεθούν από το προϊόν της πώλησης μετοχών. Μετά την αφαίρεση των δαπανών και εξόδων, τα εναπομείναντα έσοδα του λογαριασμού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται το ποσό του λογαριασμού που μεταφέρεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση της αγοράς του δημόσιου χρέους και ο ειδικότερος τρόπος και χρόνος του διαχειριστικού ελέγχου του λογαριασμού, ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των ορκωτών ελεγκτών και κάθε σχετικό θέμα για τη διαχείριση και τη λειτουργία του λογαριασμού και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Ειδικά για το 2011, ο λογαριασμός επιχορηγείται με το συνολικό ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2011 του ειδικού φορέα 23-200 και ΚΑΕ 7321, 7322 και 7329.

 

Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του λογαριασμού είναι η Διεύθυνση Υποστήριξης Ειδικής Γραμματείας Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων που συστήνεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων να συνιστά ή να καταργεί λογαριασμούς της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 15/2011.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του νόμου 3871/2010 τίθενται οι λέξεις:

 

{καθώς και δικαιώματα παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας και προβολής κρατικών λαχείων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.