Νόμος 3049/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Περιεχόμενο απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων για την αποκρατικοποίηση επιχείρησης του Δημοσίου καθορίζει τη μορφή, την έκταση, τον τρόπο, τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και μπορεί να προβλέπει ιδίως:

 

α. Τη σύναψη των απαραίτητων συμβάσεων, περιλαμβανομένων και των συμβάσεων με συμβούλους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 και του άρθρου 7, από τον Υπουργό Οικονομικών ή άλλο όργανο εξουσιοδοτημένο από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων για την πραγματοποίηση της αποκρατικοποίησης και γενικά την εφαρμογή των αποφάσεων της.

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) εφαρμόζεται και στις συμβάσεις αυτές.

 

Ειδικά για την ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 και αφορούν υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 60/2007 ή έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙΒ του ίδιου διατάγματος, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5Α.

 

β. ότι παράλληλα με τη διαδικασία αποκρατικοποίησης, η επιχείρηση μπορεί να διαθέτει μετοχές της με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με παραίτηση ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης του Δημοσίου,

 

γ. τη συγκρότηση επιτροπών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5Α. Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται και αμοιβή των μελών των επιτροπών,

 

δ. ότι οι κάθε είδους δαπάνες και αμοιβές, που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αποκρατικοποίησης, βαρύνουν ειδικό λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ονομασία Ελληνικό Δημόσιο Λογαριασμός Εσόδων από Αποκρατικοποιήσεις ή τον προϋπολογισμό της επιχείρησης του Δημοσίου που αποκρατικοποιείται ή αφαιρούνται από το προϊόν πώλησης των μετοχών.

 

Ο λογαριασμός έχει διαχειριστική αυτοτέλεια και υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η διαχειριστική περίοδος του λογαριασμού ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ειδικά η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μέχρι 31-12-2011. Ο διαχειριστικός έλεγχος διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές εντός του πρώτου τριμήνου από την ημερομηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου.

 

Ο λογαριασμός πιστώνεται με τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 3049/2002 και χρεώνεται με εντολές του Υπουργού Οικονομικών και αποκλειστικά για τις δαπάνες και αμοιβές συμβάσεων που έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν για τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης, εκτός αν η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αποφασίσει ότι οι δαπάνες και αμοιβές αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό της υπό αποκρατικοποίηση επιχείρησης ή θα αφαιρεθούν από το προϊόν της πώλησης μετοχών. Μετά την αφαίρεση των δαπανών και εξόδων, τα εναπομείναντα έσοδα του λογαριασμού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται το ποσό του λογαριασμού που μεταφέρεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση της αγοράς του δημόσιου χρέους και ο ειδικότερος τρόπος και χρόνος του διαχειριστικού ελέγχου του λογαριασμού, ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των ορκωτών ελεγκτών και κάθε σχετικό θέμα για τη διαχείριση και τη λειτουργία του λογαριασμού και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Ειδικά για το 2011, ο λογαριασμός επιχορηγείται με το συνολικό ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2011 του ειδικού φορέα 23-200 και ΚΑΕ 7321, 7322 και 7329.

 

Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του λογαριασμού είναι η Διεύθυνση 25η (Δ25) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων να συνιστά ή να καταργεί λογαριασμούς της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 15/2011.

 

ε. τη διάθεση ποσοστού μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου στην αποκρατικοποιούμενη επιχείρηση στους εργαζομένους στην επιχείρηση, τους συνταξιούχους αυτής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι όροι της διάθεσης, οι προϋποθέσεις κτήσης των μετοχών από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, το τίμημα και ο χρόνος αποπληρωμής ή η ενδεχόμενη δωρεάν διάθεσή τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων ή, μετά από εξουσιοδότησή της, από το αρμόδιο διοικητικό όργανο της αποκρατικοποιούμενης επιχείρησης. Αν η απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων προβλέπει υποχρέωση των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου να κρατήσουν τις μετοχές για ορισμένο χρόνο, η δέσμευση σημειώνεται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι όροι εφαρμογής,

 

στ. τη δωρεάν ή με μειωμένο τίμημα διάθεση επιπλέον μετοχών σε επενδυτές, εφόσον διακρατήσουν τις μετοχές που απέκτησαν κατά τη διαδικασία αποκρατικοποίησης για ορισμένο χρονικό διάστημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 23 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011), με την παράγραφο 8 του άρθρου 24 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.