Νόμος 3871/10 - Άρθρο 48

Άρθρο 48


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑ) δύναται να αποφασίζει την αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβίβασης, περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του νόμου 3049/2002. Επίσης, το Δημόσιο, μετά από σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, δύναται να ιδρύει ημεδαπές εταιρίες είτε ως μόνος μέτοχος ή εταίρος είτε από κοινού με οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα, οι οποίες θα δύνανται να προβαίνουν στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. Στην έννοια του περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνονται ιδίως κινητά ή ακίνητα πράγματα, κάθε είδους εμπράγματα, ενοχικά ή εν γένει περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα, όπως ενδεικτικά βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικά δικαιώματα καθώς και δικαιώματα παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας και προβολής κρατικών λαχείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 23 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).

 

2. Ως εποπτεύων Υπουργός, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3049/2002, νοείται ο Υπουργός στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το προς αξιοποίηση περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου. Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων ή η Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων (ΕΓΑ) του άρθρου 3 του νόμου 3049/2002 δύναται να ζητά από το εν λόγω αρμόδιο Υπουργείο έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται λεπτομερώς στοιχεία για τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία.

 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/2007) και 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007), η ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση των σχετικών με την υλοποίηση της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων και την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, συμβάσεων και κάθε είδους πράξεων διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3049/2002 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής νομοθετικής διάταξης, περιλαμβανομένων και των διατάξεων περί εκποίησης, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων από το Δημόσιο και των διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) και η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 3049/2002 εφαρμόζονται στις συμβάσεις αυτές.

 

4. Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑ) του άρθρου 3 παράγραφος 1 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002), ως ισχύει, μετονομάζεται σε Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ). Η Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων (ΕΓΑ) του άρθρου 3 παράγραφος 4 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002), ως ισχύει, μετονομάζεται σε Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΕΓΑΑ).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.