Νόμος 2789/00 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 189/Α/1980), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), εξαιρούνται οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991), όπως ισχύει, την παράγραφο 3 του άρθρου 1, παράγραφο 1 του άρθρου 3 και παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2526/1997 (ΦΕΚ 205/Α/1997), όπως ισχύει, την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/1998) και την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 483/1974 (ΦΕΚ 184/Α/1974) καθώς και κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α/1998) και την περίπτωση δ) του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007), με εξαίρεση τις συμβάσεις που συνάπτονται με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 28-09-1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010) και με το άρθρο 32 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001).

 

2. Στο άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 7 με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{7. Η αντιμισθία του προέδρου του Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου για την προσφερόμενη διοικητική εργασία, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και βαρύνει, μέχρι την έναρξη της κύριας δραστηριότητας του Οργανισμού, τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.