Νόμος 3049/02 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ως Πρόεδρο και τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κατά περίπτωση από τον Υπουργό που εποπτεύει την επιχείρηση του Δημοσίου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2001).

 

2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εποπτεύει το έργο της αποκρατικοποίησης και είναι εισηγητής στη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων. Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.

 

3. Η λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985). Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων χαράσσει την κυβερνητική πολιτική για την αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και καθορίζει με αποφάσεις της τις επιχειρήσεις του Δημοσίου που αποκρατικοποιούνται.

 

4. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων, με σκοπό την επικουρία του έργου της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων.

 

Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται οργανική μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης με την ονομασία Διεύθυνση Υποστήριξης Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων Αποκρατικοποιήσεων, καθώς και Αυτοτελές Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων που υπάγονται στον Ειδικό Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Το Αυτοτελές Γραφείο της Ειδικής Γραμματείας Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Ειδικό Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της Ειδικής Γραμματείας Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Η Διεύθυνση Υποστήριξης διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητες της ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Α' Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων:

 

α)α) Σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Αποκρατικοποιήσεων.

 

β)β) Δημοσίευση των προσκλήσεων.

 

γ)γ) Αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών και σύνταξη εισήγησης προς τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων για την επιλογή του προτιμητέου αναδόχου.

 

δ)δ) Διεκπεραίωση κάθε άλλης απαιτούμενης διαδικασίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης.

 

ε)ε) Στελέχωση και υποστήριξη των Επιτροπών Ανάθεσης.

 

β) Τμήμα Β' Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής Συμβάσεων:

 

α)α) Τήρηση αρχείου συμβάσεων.

 

β)β) Τήρηση αρχείου αποφάσεων Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και των συνημμένων σε αυτές εγγράφων.

 

γ)γ) Τήρηση αρχείου παραδοτέων και λοιπών σχετικών εγγράφων.

 

δ)δ) Παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και της πληρωμής τους.

 

ε)ε) Στελέχωση και υποστήριξη των Επιτροπών της περίπτωσης γ' του άρθρου 5.

 

Για τη στελέχωση των ανωτέρω οργανικών μονάδων συνιστώνται είκοσι θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και πέντε θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Οι ανάγκες των ανωτέρω οργανικών μονάδων σε προσωπικό καλύπτονται με μετακίνηση υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή με απόσπαση ή με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κλάδοι, οι ειδικότητες και τα ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

5.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθεται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων, χωρίς πρόσθετες αποδοχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 3610/2007 (ΦΕΚ 258/Α/2007).

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να αποσπώνται στην Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων, κατ' απόκλιση των περί αποσπάσεων διατάξεων, υπάλληλοι υπουργείων και εποπτευόμενων από αυτά φορέων. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

7. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, για τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης και επικουρίας του έργου της Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων μπορεί να συνάπτονται, εκτός των συμβάσεων των συμβούλων που προβλέπονται στο άρθρο 7, και συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες, φυσικά η νομικά πρόσωπα. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται και η αμοιβή των πιο πάνω προσώπων.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στη θέση του προϊσταμένου της Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων μπορεί να αποσπάται διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η να τοποθετείται υπάλληλος των ειδικών θέσεων του άρθρου 30 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

Στην περίπτωση παράλληλης άσκησης των καθηκόντων του Ειδικού Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής κατά την παράγραφο 5, στη θέση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να τοποθετείται μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων του άρθρου 76 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) (Υπαλληλικού Κώδικα).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 26 του νόμου 3610/2007 (ΦΕΚ 258/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.