Νόμος 3889/10 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Οικισμοί στερούμενοι νόμιμης έγκρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η οικεία Διεύθυνση Δασών, σε διάστημα 5 μηνών από την παραλαβή των υποβάθρων, στα οποία απεικονίζονται οι περιοχές της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, υποχρεούται να επισημάνει εγγράφως, τις περιπτώσεις τυχόν περιέλευσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων στα όρια των ως άνω περιοχών και να εντοπίσει τις εκτάσεις αυτές επί των ως άνω υποβάθρων, μη νοουμένων ως τέτοιων των εκτάσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως ισχύει.

 

Για τις εκτάσεις αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 έως και 17 του παρόντος νόμου, αλλά ακολουθείται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αντιρρήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

Κατά το ανωτέρω διάστημα των 5 μηνών, η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών, ή αδειών επέκτασης, σε εκτάσεις κείμενες εντός των ως άνω περιοχών, επιτρέπεται μόνο αν βεβαιώνεται από το αρμόδιο Δασαρχείο ότι ο χαρακτήρας τους δεν είναι δασικός.

 

2. Για τις περιοχές εκείνες στις οποίες έχουν συμπεριληφθεί δασικού χαρακτήρα εκτάσεις με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συγκροτείται μία ή περισσότερες επιτροπές, αποτελούμενη έκαστη από:

 

α) έναν δασολόγο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρο,

 

β) έναν δασολόγο ή δασοπόνο εκπρόσωπο της Δασικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,

 

γ) έναν μηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ),

 

δ) έναν μηχανικό-εκπρόσωπο του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. και

 

ε) έναν δικηγόρο οριζόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του νόμου 4423/2016 (ΦΕΚ 182/Α/2016).

 

3. Έργο της Επιτροπής, για τις περιοχές της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, που υποδείχτηκαν ως κατ' αρχάς δασικές κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι η εντός 8 μηνών (με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης 4 μηνών) από τη συγκρότηση τους, εξέταση και ο έλεγχος μετά από αυτοψία, όπου απαιτείται, όλων των δεδομένων και η σύνταξη έκθεσης, όπου καταγράφονται τεκμηριωμένα:

 

α) οι υφιστάμενες χρήσεις γης,

 

β) ο χρόνος μεταβολής της δασικής μορφής,

 

γ) η ύπαρξη διοικητικής πράξης που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί δυνάμει της οποίας επήλθε μεταβολή της δασικής μορφής,

 

δ) η κτήση εμπραγμάτων δικαιωμάτων από επαχθή αιτία.

 

Η έκθεση δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης επί 2 μήνες, εντός των οποίων είναι δυνατή η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου της εκ μέρους των ενδιαφερομένων, από κοινού ή χωριστά, στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι αντιρρήσεις διαβιβάζονται στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων του οικείου δασικού χάρτη του άρθρου 18 του παρόντος νόμου με μέριμνα του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, και κρίνονται από αυτές εντός προθεσμίας 2 μηνών, η οποία άρχεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

 

Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη λήξης της θητείας των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, με πράξη τού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύναται να συγκροτηθούν εκ νέου προκειμένου να εξετάσουν τις περιπτώσεις αυτές.

 

4. Αντίγραφα των εκθέσεων της παραγράφου 3 αποστέλλονται αμέσως μετά την κατάρτιση τους στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας και στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένης της επεξεργασίας, επί τη βάσει αυτών, ενιαίων κριτηρίων για την κρίση από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων των αντιρρήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Για τον καθορισμό των ως άνω κριτηρίων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποίησης και εξέτασης των αντιρρήσεων, η έκθεση διορθωμένη και συμπληρωμένη, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων της προηγουμένης παραγράφου, αποστέλλεται στη Διεύθυνση Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εισηγείται την έγκρισή της στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

6. Μετά την έγκριση του περιεχομένου της έκθεσης της Επιτροπής από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμπληρώνονται οι δασικοί χάρτες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.

 

7. Τα εδαφικά τμήματα που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο περιεχόμενο της έκθεσης και τον συμπληρωμένο δασικό χάρτη, δεν δεσμεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, πολεοδομούνται κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

 

8. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου, δεν αναστέλλει τη διαδικασία προόδου του οικείου δασικού χάρτη, για τις υπόλοιπες περιοχές που περιλαμβάνει.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την τεκμηρίωση της αιτίας μεταβολής της δασικής μορφής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΙΒ του άρθρου 153 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.