Νόμος 3889/10 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 27 του νόμου 2664/1998 καταργείται.

 

Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή στο άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 13 έως 22 του παρόντος κεφαλαίου.

 

2. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 27Α του νόμου 2664/1998.

 

3. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται, με εξαίρεση τις διατάξεις του νόμου 3028/2002.

 

4. Μετά την 01-01-2011 όπου στο νόμο αυτόν αναφέρεται:

 

α. τοπικό διαμέρισμα ή κοινότητα, ή δημοτικό διαμέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) νοείται τοπική ή δημοτική κοινότητα αντιστοίχως, και

 

β. Περιφέρεια σύμφωνα με το άρθρο 283 παράγραφος 3 του νόμου 3852/2010 νοείται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και

 

γ. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου 3852/2010 νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ μετά την 11-05-2015 σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) νοείται ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΔ του άρθρου 153 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

5. Για τη μέχρι την κατά το άρθρο 3 του νόμου 3208/2003 κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αρμοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον κυρωμένο δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα, προκειμένης της εφαρμογής των περί των επιτρεπτών επεμβάσεων ως και των λοιπών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

 

Η παραπάνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έναν δασολόγο του οικείου Δασαρχείου που αφορά ο δασικός χάρτης. Σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δασαρχείο στην επιτροπή συμμετέχει ένας δασολόγος της οικείας Διεύθυνσης δασών ή δασολόγος που υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο γραμματέας της, ο οποίος μπορεί να είναι υπάλληλος κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπόνων ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοικητικού υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων μπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών από όποιον έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας 45 ημερών. Τα μέλη της παραπάνω επιτροπής δεν αμείβονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 7 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013).

 

6. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καταλαμβάνουν κάθε εκκρεμή διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται.

 

7. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται για την ρύθμιση ειδικών θεμάτων του παρόντος κεφαλαίου, εφαρμόζονται για τα θέματα αυτά οι υφιστάμενες κανονιστικές πράξεις, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.