Νόμος 3899/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εισοδηματική πολιτική έτους 2011 και ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 3 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων για την εισοδηματική πολιτική του έτους 2010 εφαρμόζονται και για την εισοδηματική πολιτική του έτους 2011.}

 

2. Στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος, ως συνολικές αποδοχές για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου λογίζονται οι συνολικές αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αναπροσαρμόζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου.

 

3. Η παράβαση των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου, καθώς και των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, συνιστά σπουδαίο λόγο:

 

α) καταγγελίας της συμβάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου με το φορέα και

 

β) λήξεως της θητείας του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα.

 

Η καταγγελία της σύμβασης και η λήξη της θητείας διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, αζημίως για το φορέα.

 

4. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 καταργείται.

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ειδικά στους κρατικούς φορείς του δημόσιου τομέα, των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), για τον υπολογισμό του λόγου της προηγούμενης παραγράφου, συνυπολογίζονται στις προσλήψεις και οι τυχόν μεταφορές και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ' έως και θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 με εξαίρεση τις μεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).}

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται.

 

δ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010, όπως αναριθμήθηκε από την προηγούμενη περίπτωση, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.