Νόμος 3812/09 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις για την ειδική γραπτή δοκιμασία (test)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο και το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ο βαθμός της ειδικής γραπτής δοκιμασίας (test) ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοση των αποτελεσμάτων και λαμβάνεται υπόψη με ρητή αναφορά στις εκάστοτε προκηρύξεις. Για τους υποψηφίους που συμμετέχουν σε δύο ή και περισσότερες εξετάσεις ισχύει ο βαθμός της τελευταίας εξέτασης.

 

Η διαδικασία της ειδικής γραπτής δοκιμασίας διενεργείται μία τουλάχιστον φορά κάθε δύο έτη. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν έχουν όσοι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης κατέχουν βασικό τίτλο σπουδών τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κλίμακα βαθμολογίας της εξέτασης αυτής είναι από το μηδέν (0) έως το εκατό (100).}

 

2. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ισχύουν και για τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε ειδική γραπτή δοκιμασία (test) του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία διενέργειας της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.