Νόμος 3693/08 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Προγράμματα Προεργασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως προγράμματα Προεργασία νοούνται τα προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που αποσκοπούν στη συστηματική προετοιμασία ανέργων ηλικίας μέχρι τριάντα ετών, αποφοίτων τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, εν όψει της σταθερής ένταξης τους στην αγορά εργασίας.

 

2. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων Προεργασία, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορεί να συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες, που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με φορείς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά με εργοδότες.

 

3. Η διάρκεια των προγραμμάτων Προεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους επτά μήνες.

 

4. Στους συμμετέχοντες στα προγράμματα Προεργασία καταβάλλεται από τον Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την προαναφερόμενη αποζημίωση.

 

5. Οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα Προεργασία, για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτά, υπάγονται στο σύνολο των κλάδων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, καθώς και στην ασφάλιση των κλάδων και λογαριασμών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου.

 

Από το ανωτέρω ποσό ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

6. Για τις δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των προγραμμάτων Προεργασία εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 219/1973 (ΦΕΚ 200/Α/1973).

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθορίζεται το ειδικό περιεχόμενο των προγραμμάτων Προεργασία, η διάρκεια αυτών, ο αριθμός και η ηλικία των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προγραμμάτων Προεργασία και γενικά του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.