Νόμος 3840/10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί, μετά από γνώμη και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, για πράξεις συγκοινωνιακών υποδομών του τομέα δημοσίων έργων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες περιλαμβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και αφορούν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί, μετά από γνώμη και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, για τις πράξεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι οποίες περιλαμβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και αφορούν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί, μετά από γνώμη και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, για πράξεις ψηφιακής σύγκλισης εθνικής εμβέλειας, οι οποίες περιλαμβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και αφορούν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, για δράσεις Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σύστημα 4 Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση και Πιστοποίηση πρότερης μάθησης και επαγγελματικής εμπειρίας - Σύστημα 5 Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.}

 

5. Η υποπερίπτωση (xvi) της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(xvi) προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Η ειδική υπηρεσία εκφράζει τη γνώμη της εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, λογίζεται ότι η ειδική υπηρεσία έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη, φέρουσα τη σχετική ευθύνη για τη σύμφωνη αυτή γνώμη. Η σύμφωνη γνώμη της ειδικής υπηρεσίας ή η κατά το προηγούμενο εδάφιο τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη αυτής, αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21. Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης διενεργείται πριν από την καταχώριση δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.}

 

6. Η υποπερίπτωση (xx) της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(xx) διαβιβάζει την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης στον αρμόδιο διατάκτη, για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί.}

 

7. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ανωτέρω ειδική υπηρεσία δύναται επίσης να ασκεί, μετά από γνώμη και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και για τις κατηγορίες πράξεων του τομέα μεταφορών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες περιλαμβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και αφορούν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης.}

 

8. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ανωτέρω ειδική υπηρεσία αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα διαχείρισης του τομέα μεταφορών του εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος του ίδιου Υπουργείου.}

 

9. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(β) Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Υγεία - Πρόνοια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.}

 

10. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(γ) Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Πολιτισμός του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, δύναται να ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος, στα επιχειρησιακά προγράμματα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Ψηφιακή Σύγκλιση, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Διοικητική Μεταρρύθμιση, Αλιεία, Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας και σε όλα τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, μετά από γνώμη και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, καθώς και αρμοδιότητες διαχείρισης του εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος του τομέα πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.}

 

11. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(δ) Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006 ασκεί αρμοδιότητες και για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013. Ειδικότερα ασκεί καθήκοντα σχεδιασμού στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του άρθρου 34 παράγραφος 2 του Κανονισμού. Επίσης, συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί με βάση τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα την πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης για τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του άρθρου 34 παράγραφος 2 του Κανονισμού και ενημερώνει εγγράφως κάθε δύο μήνες την Εθνική Αρχή Συντονισμού.}

 

12. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ζ) Οι ειδικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ασκούν αρμοδιότητες και για τα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

 

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων και ασκεί καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού σε τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3.}

 

13. α) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(γ) Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος ΚΠ Leader +, η οποία συστάθηκε δυνάμει του νόμου 2860/2000 μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Διαφοροποίηση. Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος: Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία συστάθηκε δυνάμει του νόμου 2892/2001 μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Περιβάλλον. Η ειδική υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π, η οποία συστάθηκε δυνάμει του νόμου 3156/2003 μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητα. Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 οι ειδικές υπηρεσίες του προηγούμενου εδαφίου αναδιαρθρώνονται προκειμένου να ασκήσουν και αρμοδιότητες διαχείρισης του ΠΑΑ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 ή και εφαρμογής. Η ειδική υπηρεσία συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων του ΕΓΤΠΕ-Π, η οποία συστάθηκε δυνάμει του νόμου 3156/2003 καταργείται μετά την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων οργάνωσης και προσδιορισμού αρμοδιοτήτων των ειδικών υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου. Οι αποφάσεις απόσπασης ή μετακίνησης του προσωπικού της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων του ΕΓΤΠΕ-Π λογίζονται μέχρι τη λήξη τους ως απόσπαση ή μετακίνηση στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης.}

 

β) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 καταργείται.

 

14. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνεται κανονισμός λειτουργίας των ειδικών υπηρεσιών του παρόντος νόμου, ο οποίος καταρτίζεται με μέριμνα της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης ανώνυμη εταιρεία.}

 

15. Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Οι ειδικές υπηρεσίες και οι ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές του παρόντος άρθρου στα πλαίσια της κατάρτισης των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης του άρθρου 2Α εξειδικεύουν τους άξονες προτεραιότητας και προτείνουν κατηγορίες πράξεων και πράξεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του τομέα ευθύνης τους. Επιπλέον παρακολουθούν και μεριμνούν για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.