Νόμος 3614/07 - Άρθρο 2a

Άρθρο 2Α: Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπογράφει με τους αρμόδιους Υπουργούς, στους οποίους υπάγονται οι ειδικές υπηρεσίες και ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές του άρθρου 5 του παρόντος νόμου και με τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών, στους οποίους υπάγονται οι ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης, στις οποίες αποτυπώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και εξειδικεύονται τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα για όλη την προγραμματική περίοδο. Η εξειδίκευση γίνεται σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας και θεματικών προτεραιοτήτων, και μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πράξεις, ιδίως δε πράξεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος και να καθορίζεται ο οικονομικός προγραμματισμός και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

 

Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης υπογράφονται και με τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού και Τουρισμού για τους τομείς και τις θεματικές προτεραιότητες που εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης υπογράφεται και μεταξύ των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους τομείς που εποπτεύει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας.

 

Κατά κύριο λόγο, με τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης:

 

(α) υλοποιείται με τρόπο συγκροτημένο και μεθοδικό ο συντονισμός των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,

(β) επιτυγχάνεται η συνεργεία των δράσεων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,

(γ) καθίσταται δυνατή η στοχευμένη εκχώρηση πόρων του οικείου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος στις ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων,

(δ) διασφαλίζεται η παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και

(ε) λαμβάνεται μέριμνα για την εφαρμογή κριτηρίων που διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες παρακολούθησης που καθορίζονται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, εκχωρούνται στις ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 6, πόροι και αρμοδιότητες διαχείρισης των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις οικείες Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να εκχωρούνται στις ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 6, σύμφωνα με το άρθρο 4, πόροι και αρμοδιότητες διαχείρισης των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, σύμφωνα με τις οικείες Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.