Νόμος 3580/07 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

 

{Η θητεία των εισηγητών παρατείνεται αυτοδικαίως και μετά την πάροδο της διετίας μέχρι της ολοκλήρωσης της εκκρεμούς διαδικασίας κρίσης, εφόσον η εισήγηση έχει υποβληθεί στη Γραμματεία του Συμβουλίου και δεν έχει ολοκληρωθεί η κρίση. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία ολοκληρώνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης υπό τη νέα σύνθεση του. Η παράταση αυτή δεν εμποδίζει την ανάδειξη των νέων εισηγητών και συμβουλίων και ισχύει μόνο για τις εκκρεμείς κρίσεις έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση.}

 

Στην παράγραφο 11 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

 

{Η θητεία των εισηγητών παρατείνεται αυτοδικαίως και μετά την πάροδο της διετίας μέχρι της ολοκλήρωσης της εκκρεμούς διαδικασίας κρίσης, εφόσον η εισήγηση έχει υποβληθεί στη Γραμματεία του Συμβουλίου και δεν έχει ολοκληρωθεί η κρίση. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία ολοκληρώνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης υπό τη νέα σύνθεση του. Η παράταση αυτή δεν εμποδίζει την ανάδειξη των νέων εισηγητών και συμβουλίων και ισχύει μόνο για τις εκκρεμείς κρίσεις έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση.}

 

2. α. Σε κάθε Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα.

 

Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και τα παραρτήματά του. Στους ανωτέρω καταλόγους έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους και:

 

α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα / Ελληνίδα ή είναι υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς,

 

β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος,

 

γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και

 

δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους ιατρούς των οποίων έχει παραταθεί η σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 4351/2015 και της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

Οι ιατροί που εγγράφονται στους καταλόγους δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτούς περισσότερο από 5 έτη.

 

β. Οι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο μιας υγειονομικής περιφέρειας ή στον κατάλογο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η καταχώριση γίνεται ανά ειδικότητα και σύμφωνα με τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, με τον οποίο καθορίζεται η μεταξύ τους προτεραιότητα.

 

Με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης:

 

α) σε δύο νομούς μιας Υγειονομικής περιφέρειας ή

β) στην κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ή σε κάποιο παράρτημα αυτού.

 

Ιατροί οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαμβάνουν θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται με αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών.

 

Οι ιατροί που δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εγγραφής στον κατάλογο. Σε περίπτωση που αποποιηθούν για δεύτερη φορά την τοποθέτησή τους ή παραιτηθούν από τη θέση στην οποία έχουν προσληφθεί, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο πριν από την πάροδο διετίας από την ημερομηνία παραίτησης ή αποποίησης.

 

Ιατροί που αποποιούνται διορισμό σε θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας ή ιατροί του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας που παραιτούνται από τη θέση τους, δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών.

 

Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας ή του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Διοικητή κάθε υγειονομικής περιφέρειας για τις μονάδες υγείας που υπάγονται στην αρμοδιότητά του (νοσηλευτικά ιδρύματα, αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες και αποκεντρωμένες μονάδες) ή του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας.

 

Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται μετά από έγκριση του Υπουργού και εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη δημιουργία και την τήρηση των καταλόγων, καθώς και στον τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των επικουρικών ιατρών.

 

γ. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, δύναται να είναι έως 2 έτη. Στο Νομό Αττικής, εξαιρούμενης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, και στο Νομό Θεσσαλονίκης, η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, εκτός εάν το κόστος μισθοδοσίας των επικουρικών ιατρών εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, οπότε η σύμβαση δύναται να έχει διάρκεια μέχρι δύο (2) έτη.

 

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία και Μονάδες Υγείας - ΠΕΔΥ, δύναται να είναι έως 2 έτη.

 

Στις άγονες, νησιωτικές, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές, η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως και 3 έτη. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών.

 

Εάν τοποθετηθεί ως επικουρικός ιατρός σε άγονη, νησιωτική, προβληματική και απομακρυσμένη περιοχή ο ένας από τους συζύγους, ο/η σύζυγός του δικαιούται, κατά παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα σε θέση επικουρικού ιατρού της ειδικότητάς του. Τακτικός υπάλληλος και υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κατέχει οργανική ή προσωποπαγή θέση και είναι σύζυγος επικουρικού/επικουρικής ιατρού που τοποθετείται ή έχει τοποθετηθεί σε άγονη, νησιωτική, προβληματική ή απομακρυσμένη περιοχή, επιτρέπεται να αποσπάται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων σε υπηρεσία του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του/της.

 

Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, η προϋπηρεσία του επικουρικού ιατρού σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές θα υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

δ. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές του πρωτοδιοριζόμενου επιμελητή Β' του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, εάν αυτοί καλύπτουν ανάγκες νοσοκομείου ή τον προϋπολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας, εάν καλύπτουν ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή τον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, εάν καλύπτουν ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η σύμβαση συνάπτεται αντιστοίχως με το οικείο νοσοκομείο ή την Υγειονομική Περιφέρεια ή τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

ε. Η θητεία των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4272/2014 δύναται να είναι έως 3 έτη. Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς που τοποθετούνται στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και τα παραρτήματά του, το Κέντρο Δηλητηριάσεων, τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, τα ΤΕΠ, τα Ογκολογικά Τμήματα και τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η διάταξη αυτή ισχύει από τις 19-06-2015.

 

στ. Κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων, σε θέσεις επικουρικών ιατρών που από το νοσοκομείο αιτείται ορισμένη εξειδίκευση ή εμπειρία, προηγούνται ιατροί, οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση εξειδίκευσης στις ανωτέρω μονάδες και ελλείψει αυτών όσοι διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε αυτές. Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης προϋπηρεσίας ως ειδικευμένος ιατρός στις αντίστοιχες μονάδες. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας χορηγείται από το νοσοκομείο όπου υπηρέτησε ο ιατρός. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περισσοτέρων του ενός για συγκεκριμένη θέση, η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους.

 

ζ. Οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων και τη διαδικασία έγκρισης της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

η. Οι επικουρικοί ιατροί κατά το χρόνο απασχόλησής τους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος που υπηρετεί ο ιατρός ως επικουρικός, προσμετράται ως προϋπηρεσία στις κρίσεις για την κατάληψη θέσης ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και σε κάθε περαιτέρω εξέλιξή του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους επικουρικούς οδοντιάτρους.

 

θ. Ιατροί και οδοντίατροι, που δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας τους, που πάσχουν από ομόζυγο Β' μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία, αιμορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη νεοπλασματική νόσο, επιτρέπεται να τοποθετούνται εκτός καταλόγου ως επικουρικοί ιατροί. Η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους.

 

ι. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βάρος επικουρικού ιατρού για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο άμεσος πειθαρχικός προϊστάμενός του, δηλαδή ο Διοικητής του νοσοκομείου ή ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας ή ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να αναστέλλει τη σύμβαση του ιατρού μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και την έκδοση οριστικής απόφασης. Με την έκδοση αθωωτικής απόφασης ή την επιβολή σε βάρος του ιατρού πειθαρχικής ποινής ελαφρύτερης της προσωρινής παύσης, η αναστολή παύει και η σύμβαση του ιατρού συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου διάρκειάς της.

 

ι)α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη δημιουργία και την τήρηση του καταλόγου, καθώς και στον τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των επικουρικών ιατρών.

 

ι)β. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει σαράντα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

 

ι)γ. Για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο είναι δυνατή η τοποθέτηση σε αυτά επικουρικών ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικών ιατρών που τηρεί η πρώτη Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια (1η). Οι επικουρικοί αυτοί ιατροί είναι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, λαμβάνουν τις αποδοχές του Επιμελητή Β' του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), όπως εκάστοτε ισχύουν και η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό των οικείων Νοσοκομείων. Η διάρκεια της σύμβασής τους, η οποία συνάπτεται με το αντίστοιχο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μπορεί να είναι έως 1 έτος, εκτός αν το κόστος μισθοδοσίας τους εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, οπότε η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι έως 2 έτη. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Διοικητή της 1ης Διοικητικής Υγειονομικής Περιφέρειας, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα της Εφορίας του αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που υποβάλλεται, μέσω της 1ης Διοικητικής Υγειονομικής Περιφέρειας, στα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας. Η απόφαση τοποθέτησης εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014). Οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται στα παραπάνω Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων και τη διαδικασία της έγκρισης της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006). Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για τους ιατρούς της περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους επικουρικούς ιατρούς των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

ι)δ. Για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών στελέχωσης των δομών της ΑΕΜΥ, ήτοι στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, στο Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης -Αποθεραπείας Κερατέας - Κ. Πρίφτης, στο Γενικό Νοσοκομείο της Θήρας, καθώς και στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών είναι δυνατή η τοποθέτηση επικουρικών ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικών ιατρών που τηρούνται στις Υγειονομικές Περιφέρειες, εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί καθεμία από αυτές. Οι επικουρικοί αυτοί ιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, λαμβάνουν τις αποδοχές του Επιμελητή Β' του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), όπως εκάστοτε ισχύουν, και η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΑΕΜΥ. Η διάρκεια της σύμβασής τους μπορεί να είναι έως 1 έτος, εκτός αν το κόστος μισθοδοσίας τους εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, οπότε η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι έως 2 έτη. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί καθεμία από τις εν λόγω δομές. Η τοποθέτηση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΜΥ, συνοδευόμενο με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πίστωσης και εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014). Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για τους ιατρούς της περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους επικουρικούς ιατρούς των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 59 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με την παράγραφο 5 του άρθρου 43 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 100 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με την παράγραφο 7 του άρθρου 51 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), με την παράγραφο 10 του άρθρου 76 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018), με το άρθρο 4 του νόμου 4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α/2020).

 

3. Α. Η κατά το άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 67/1968 (ΦΕΚ 303/Α/1968) υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ορίζεται δωδεκάμηνη για τους υπόχρεους ιατρούς. Οι ιατροί αυτοί υπηρετούν υποχρεωτικώς το πρώτο τρίμηνο από αυτό το χρονικό διάστημα, στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, όπου έχουν τοποθετηθεί και αμείβονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα ως υπεράριθμοι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, σε προσωρινά συνιστώμενες, με την απόφαση του διορισμού τους, θέσεις. Το υπολειπόμενο εννεάμηνο ο υπόχρεος υπηρετεί στο Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, όπου έχει τοποθετηθεί. Κατά την περίοδο της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ο ιατρός δικαιούται κανονικής άδειας 15 ημερών με αποδοχές. Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά 1 εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος υπηρεσίας υπαίθρου (είτε με παράταση της θητείας του ιατρού είτε με νέα θητεία) και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των 25 εργασίμων ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου στο οποίο υπάγονται, η τρίμηνη τοποθέτηση των υπόχρεων ιατρών στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου δύναται να λάβει χώρα και μετά το πρώτο τρίμηνο της υποχρεωτικής δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου και έως τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη αυτής.

 

Β. Ο χρόνος υπηρεσίας του ιατρού στο τμήμα του παθολογικού και χειρουργικού τομέα συνυπολογίζεται για την απόκτηση της ειδικότητας που αυτός επιθυμεί να αποκτήσει, εφόσον το τμήμα αυτό είναι αναγνωρισμένο προς τούτο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ομοίως συνυπολογίζεται για τη λήψη της ειδικότητας το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο ιατρός, ενώ εκπληρώνει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, αποσπάται σε τμήμα νοσοκομείου, εφόσον το τμήμα είναι αναγνωρισμένο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

Ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του αποσπάσθηκε ή αποσπάται σε τμήμα νοσοκομείου που αναγνωρίζεται ως κατάλληλο για την απόκτηση της ειδικότητας αυτής, θεωρείται ότι έχει ισόχρονα ασκηθεί στην ειδικότητα.

 

Γ. Σε όσους εκπληρώνουν την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου αναγνωρίζονται 3 μήνες άσκησης ειδικότητας παθολογίας ή χειρουργικής κατ' επιλογή των ιδίων, εκτός αυτών που ειδικεύονται στη Γενική Ιατρική.

 

Δ. Η ως άνω δωδεκάμηνη υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά κατηγορίες υπόχρεων ή υγειονομικών υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3627/2007 (ΦΕΚ 292/Α/2007), με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), με το άρθρο 23 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008), με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1609/1986 (ΦΕΚ 86/Α/1986), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ιατροί που ειδικεύονται στα νοσοκομεία της χώρας μπορούν κατόπιν σχετικής αίτησης τους, που εγκρίνεται από τον Διοικητή ή Πρόεδρο του οικείου νοσοκομείου, να παραμένουν σε αυτό και μετά τη λήξη της σύμβασης τους με το νοσοκομείο με τις ίδιες αποδοχές μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο ιατρό που θα καλύψει την οργανική θέση του ειδικευόμενου. Η παράταση εγκρίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά και λήγει αυτοδικαίως με την υπογραφή της σύμβασης και την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου. Με τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η περίπτωση γ' της παραγράφου 5Α του άρθρου 2 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001).}

 

5. Α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, συνιστώνται, μετονομάζονται, ενοποιούνται, διαχωρίζονται, καταργούνται ή χαρακτηρίζονται ως άγονες και αποχαρακτηρίζονται ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες.

 

Επίσης, με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καθορίζεται ο χρόνος και το περιεχόμενο άσκησης, οι εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας, ο τύπος του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες τοποθέτησης των ιατρών και οδοντιάτρων για ειδίκευση και κάθε άλλο σχετικό με τις ειδικότητες θέμα.

 

Β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, συνιστώνται, μετονομάζονται, διαχωρίζονται, ενοποιούνται ή καταργούνται ιατρικές και οδοντιατρικές εξειδικεύσεις. Επίσης, με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καθορίζεται ο χρόνος, το περιεχόμενο άσκησης, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή, οι εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις απόκτησης του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής εξειδίκευσης από ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους, ο τύπος του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής εξειδίκευσης, η αναγνώριση του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής εξειδίκευσης της αλλοδαπής, οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες τοποθέτησης των ιατρών και οδοντιάτρων για εξειδίκευση και κάθε άλλο σχετικό με τις εξειδικεύσεις θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 112 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

6. Η ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή στις Διευθύνσεις των Παραρτημάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας μέχρι την πλήρωση της σχετικής θέσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι πτυχιούχοι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους αυτούς δεν μπορούν να παραμείνουν στους καταλόγους περισσότερο από πέντε έτη.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.