Νόμος 3918/11 - Άρθρο 59

Άρθρο 59


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση Ε' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ε) Ιατροί που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορούν να διεκδικήσουν προκηρυσσόμενη θέση σε άλλο Νοσοκομείο και να επιλέγουν να διατηρούν το βαθμό τους. Οι ως άνω ιατροί, εξελίσσονται στον επόμενο βαθμό με καθυστέρηση δύο ετών πέραν των προβλεπόμενων, σε ότι αφορά τους Επιμελητές Β' και με καθυστέρηση τεσσάρων ετών σε ότι αφορά τους Επιμελητές Α'. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για ιατρούς που υπηρετούν σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας άγονων περιοχών και προσλαμβάνονται σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας άγονων περιοχών.

 

Ομοίως, δεν εφαρμόζονται για τους ιατρούς σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας άγονων περιοχών. Οι άγονες περιοχές για τις ανάγκες εφαρμογής και ερμηνείας του παρόντος νοούνται αυτές, όπως έχουν χαρακτηρισθεί στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 131/1987 (ΦΕΚ 73/Α/1987), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι κατέχοντες το βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση, αν δεν παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού, πλην των περιπτώσεων που διεκδικούν θέση Συντονιστή Διευθυντή σε ανοιχτή Προκήρυξη της περίπτωσης Ζ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009).}

 

2. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 23 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) ως εξής:

 

{6. Οι ιατροί και οδοντίατροι, κάτοχοι των τυπικών προσόντων διορισμού στον κλάδο ιατρών ή οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), όπως και οι κάτοχοι τίτλου οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούσαν την 31-12-2010 στις Διευθύνσεις Υγείας, Πρόνοιας και Υγειονομικών Ελέγχων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εντάσσονται σε θέσεις που συνιστώνται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις αντίστοιχες υπηρεσίες, στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η μετάταξη προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στις προσωποπαγείς θέσεις που θα δημιουργηθούν για τους ανωτέρω ιατρούς και οδοντιάτρους με την αυτοδίκαιη μεταφορά τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες των αιρετών περιφερειών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 255 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). Η ένταξη τους στον κλάδο ιατρών ή οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας όσων πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997, κατόπιν αιτήσεως τους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)α του άρθρου 16 του νόμου 3172/2003 και ανάλογα με τη συνολική τους προϋπηρεσία στο Δημόσιο.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Ζ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κάλυψη κενής ή θέσης που κενώνεται Συντονιστή Διευθυντή πραγματοποιείται με ανοιχτή προκήρυξη, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 37 του νόμου 2519/1997, όπως εκάστοτε ισχύει.}

 

4. Στην παράγραφο 2.α. του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο πέμπτο εδάφιο μετά τη φράση να συνάψουν σύμβαση με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση:

 

{, τα Ιατροδικαστικά Τμήματα των Νοσοκομείων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.