Νόμος 4368/16 - Άρθρο 100

Άρθρο 100


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 129/Α/2007), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{2. α. Σε κάθε Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα.

 

Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και τα παραρτήματά του.

 

Στους ανωτέρω καταλόγους έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, ιατροί οι οποίοι απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητάς τους κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησής τους και οι οποίοι:

 

α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης η σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς,

 

β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας,

 

γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και

 

δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους ιατρούς των οποίων έχει παραταθεί η σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015) και είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα.

 

Οι ιατροί που εγγράφονται στους καταλόγους δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτούς περισσότερο από 5 έτη.

 

β. Οι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο μιας υγειονομικής περιφέρειας ή στον κατάλογο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η καταχώριση γίνεται ανά ειδικότητα και σύμφωνα με τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, με τον οποίο καθορίζεται η μεταξύ τους προτεραιότητα.

 

Με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης:

 

α) σε δύο νομούς μιας Υγειονομικής περιφέρειας ή

β) στην κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ή σε κάποιο παράρτημα αυτού.

 

Ιατροί οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαμβάνουν θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται με αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών.

 

Οι ιατροί που δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εγγραφής στον κατάλογο. Σε περίπτωση που αποποιηθούν για δεύτερη φορά την τοποθέτησή τους ή παραιτηθούν από τη θέση στην οποία έχουν προσληφθεί, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο πριν από την πάροδο διετίας από την ημερομηνία παραίτησης ή αποποίησης.

 

Ιατροί που αποποιούνται διορισμό σε θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας ή ιατροί του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας που παραιτούνται από τη θέση τους, δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών.

 

Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας ή του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Διοικητή κάθε υγειονομικής περιφέρειας για τις μονάδες υγείας που υπάγονται στην αρμοδιότητά του (νοσηλευτικά ιδρύματα, αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες και αποκεντρωμένες μονάδες) ή του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας.

 

Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται μετά από έγκριση του Υπουργού και εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη δημιουργία και την τήρηση των καταλόγων, καθώς και στον τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των επικουρικών ιατρών.}

 

2. Η ισχύς των παραπάνω διατάξεων αρχίζει σαράντα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.