Νόμος 2889/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005).

 

1. Όργανα διοίκησης του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας είναι:

 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας ο οποίος είναι και Γενικός Διευθυντής του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας είναι εννεαμελές και αποτελείται από:

 

α) Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας

β) Τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας και τρία πρόσωπα, με ιδιαίτερη επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, δύο από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και έναν από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Ένα τουλάχιστον από τα πρόσωπα που προτείνει ο Υπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση και δραστηριότητα στον τομέα της Πρόνοιας.

γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος,

δ) στις Περιφέρειες του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, που υπάρχουν Πανεπιστημιακές Κλινικές, ένα (1) μέλος προτείνεται ως εκπρόσωπος του Ιατρικού Τμήματος, μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Όπου δεν υπάρχει Ιατρικό Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των ιατρών της Περιφέρειας, με απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και στα διασυνδεόμενα λειτουργικά με αυτό νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του,

στ) έναν (1) εκπρόσωπο των λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζομένων, που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, και στα διασυνδεόμενα λειτουργικά με αυτό νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του.

 

Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών και των λοιπών εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

Όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, οριζόμενα και αιρετά, πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

Οι εκπρόσωποι μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού. Αν κάποιος εκπρόσωπος δεν προτείνεται εμπρόθεσμα, ορίζεται άλλο πρόσωπο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Ειδικά, οι αιρετοί εκπρόσωποι ορίζονται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από το πέρας της εκλογής τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες των ανωτέρω αποφάσεων. Μέχρι τότε το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας συγκροτείται νομίμως από τα υπόλοιπα μέλη. Εάν αιρετός εκπρόσωπος δεν ορισθεί εμπρόθεσμα, προτείνεται άλλο πρόσωπο, ως προσωρινό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) ή την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), με θητεία ενός (1) τουλάχιστον έτους ή μέχρι να προταθεί ο αιρετός εκπρόσωπος, αν η πρόταση γίνει μετά την πάροδο του έτους. Μετά την πάροδο του έτους, η θητεία του παραπάνω μέλους λήγει ένα (1) μήνα μετά την τυχόν πρόταση του αιρετού εκπροσώπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003) και με την παράγραφο 21 του άρθρου 13 του νόμου 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001).

 

3. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του ως Αντιπρόεδρος.

 

Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, τον αναπληρώνει στη διεύθυνση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και στα λοιπά καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος, για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχόμενους μήνες. Μετά την πάροδο του τριμήνου αυτού ορίζεται νέος Πρόεδρος.

 

Ο Πρόεδρος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει στον Αντιπρόεδρο ειδικά καθήκοντα ή να του εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του.

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πενταετής. Επιτρέπεται η αιτιολογημένη αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του, αζημίως για το Δημόσιο. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά μέλη του, εφόσον αυτά επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας και μετέχει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

 

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται να μετέχουν, χωρίς ψήφο, οι Διοικητές των Νοσοκομείων και οι Διευθυντές των Κέντρων Υγείας της οικείας Περιφέρειας, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τις μονάδες τους, καθώς και οποιοσδήποτε υπάλληλος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας ή εκπρόσωπος οποιουδήποτε φορέα, κατά την κρίση του Προέδρου του.

 

Στον Αντιπρόεδρο, στα μέλη και στον υπάλληλο, που ασκεί καθήκοντα Γραμματέα, καθώς και σε αυτούς που μετέχουν στις συνεδριάσεις, ύστερα από πρόσκληση, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

 

Κατά τα λοιπά στα Διοικητικά Συμβούλια των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου (άρθρα 13, 14, 15), που αφορούν τα συλλογικά όργανα της διοίκησης του νόμου 2690/1999.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας έχει τις παρακάτω ειδικές αρμοδιότητες, πέραν των γενικών, που περιέρχονται σε αυτό με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου:

 

α) Συντονίζει, εξειδικεύει και ασκεί την πολιτική παροχής υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια.

β) Εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την παροχή υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια και το υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

γ) Εκπονεί και επικαιροποιεί τον Υγειονομικό Χάρτη της Περιφέρειάς του και εισηγείται τις ενέργειες εφαρμογής του.

δ) Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, τη χωροταξική κατανομή των μονάδων υγείας.

ε) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, τους οργανισμούς των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.

στ) Εισηγείται στον Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας την ίδρυση νέων τμημάτων και μονάδων, τη μείωση ή τη συγχώνευση των τμημάτων των νοσοκομείων, τη μεταφορά τμημάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών από νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο.

ζ) Αποφασίζει για την ανέγερση ή την επέκταση ή την αναδιάταξη των διαφόρων μονάδων του και τη μεταφορά του εξοπλισμού τους.

η) Εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων του.

θ) Αποφασίζει, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για τις μετατάξεις, τις αποσπάσεις και τις μεταθέσεις του προσωπικού, πλην του ιατρικού, μεταξύ των μονάδων του.

ι) Καταρτίζει τον ενιαίο προϋπολογισμό των μονάδων του.

ι)α) Εγκρίνει και ελέγχει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των μονάδων του και συντάσσει τον ενοποιημένο ισολογισμό και απολογισμό στο τέλος της χρήσης.

ι)β) Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας.

ι)γ) Εποπτεύει τις διαδικασίες προμηθειών των αποκεντρωμένων μονάδων του.

ι)δ) Αποφασίζει για την εισαγωγή μηχανοργάνωσης, τον, εκσυγχρονισμό λειτουργικών συστημάτων και την τροφοδοσία βάσεων δεδομένων περιφερειακού ενδιαφέροντος.

ι)ε) Συντάσσει Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

ι)στ) Παρακολουθεί τη λειτουργία και αξιολογεί το παραγόμενο έργο των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες.

ι)ζ) Εγκρίνει τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα έπειτα από εισήγηση των Επιστημονικών Συμβουλίων των νοσοκομείων, αποφασίζει για την οικονομική ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη αυτών και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,

ι)η) Αποφασίζει για τη σύσταση αυτοτελώς ή από κοινού με άλλα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας, Ανωνύμων Εταιρειών, που το μετοχικό τους κεφάλαιο ανήκει κατά ποσοστό 100% στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας ή στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας, και έχουν σκοπό τη μελέτη, κατασκευή ή συντήρηση κτιριακών υποδομών και του συναφούς εξοπλισμένων μονάδων του, εξαιρουμένων των νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών.

ι)θ. Αποφασίζει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 109 του Συντάγματος, για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των Κέντρων Υγείας και των μονάδων κοινωνικής φροντίδας και εγκρίνει τη σκοπιμότητα των αποφάσεων των Συμβουλίων Διοίκησης των νοσοκομείων, που αφορούν την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων με αξία από 150.000 μέχρι 300.000 ευρώ.

κ) Αποφασίζει για τα θέματα λειτουργικής διασύνδεσης των νοσοκομείων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 αυτού του νόμου.

κ)α. Εκδίδει τις αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης των Προέδρων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2685/1999.

κ)β. Χορηγεί εκπαιδευτικές άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

κ)γ. Χορηγεί τις εκπαιδευτικές άδειες σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και επαναπροκηρύσσει τις θέσεις ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το προσωπικό των νοσοκομείων της παραγράφου 10 του άρθρου 13 αυτού του νόμου. Αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας στην περιφέρεια του οποίου εδρεύουν τα παραπάνω νοσοκομεία.

κ)δ. Η απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001), τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταξύ υπηρεσιών του ίδιου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας ή των διασυνδεόμενων με αυτά νομικών προσώπων της παραγράφου 10 του άρθρου 13 αυτού του νόμου, καθώς και η απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες άλλου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας ή διασυνδεόμενων με αυτά νομικών προσώπων της παραγράφου 10 του άρθρου 13 αυτού του νόμου. Οι αποφάσεις των παραπάνω αποσπάσεων εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, όταν πρόκειται για υπαλλήλους υπηρεσιών του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας ή των διασυνδεόμενων με αυτό νομικών προσώπων της παραγράφου 10 του άρθρου 13 και με κοινή απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των αρμόδιων Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, όταν πρόκειται για απόσπαση υπαλλήλου από υπηρεσίες του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας ή από τα διασυνδεόμενα με αυτό νοσοκομεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 σε υπηρεσίες άλλου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας ή διασυνδεόμενου με αυτό νομικού προσώπου της παραγράφου 10 του άρθρου 13. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας.

κ)ε. Η επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσεων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 αυτού του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 7 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

5. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των πολιτικών υγείας, που εκπονούνται και ασκούνται στην Περιφέρεια του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

β) Συντονίζει τη δράση όλων των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, που ανήκουν στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας ή συνδέονται λειτουργικά με αυτό

 

γ) Εποπτεύει και εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας όσο και των αποκεντρωμένων μονάδων.

 

δ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

 

ε) Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για τη μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που αναφέρονται στη δραστηριότητα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

στ) Εκπροσωπεί το Περιφερειακό Σύστημα Υγείας σε οποιοδήποτε δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού ή δικαιοδοσίας, σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, καθώς και έναντι τρίτων, εκτός αν άλλως ορίζεται με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

ζ) Δύναται να αναθέτει την εκπροσώπηση, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή σε συναλλαγές με τρίτους, στον Αντιπρόεδρο ή αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.

 

η) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν.

 

θ) Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του Νόμου αυτού και όσες του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

ι) Διορίζει τους υπαγόμενους στον Υπαλληλικό Κώδικα υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας και προσλαμβάνει το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου η αορίστου χρόνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

5Α. Μεταβιβάζονται στους Προέδρους των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας οι αρμοδιότητες του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, για την έκδοση των παρακάτω αποφάσεων:

 

α. Απόσπασης υπαλλήλων υπηρεσιών ενός Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας ή των διασυνδεόμενων με αυτό νομικών προσώπων της παραγράφου 10 του άρθρου 13 αυτού του νόμου, προς το σκοπό της συνυπηρέτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 287/1976 (ΦΕΚ/78/1976).

 

β. Εντολών μετακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999), των αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, των Διοικητών των Νοσοκομείων και των Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων.

 

γ. Παράτασης παραμονής ιατρών, που ειδικεύονται σε νοσοκομεία, πλην των Νοσοκομείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1609/1986 (ΦΕΚ 86/Α/1986), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) και σε εκτέλεση των διατάξεων αυτών εκδοθείσης κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με αριθμό πρωτοκόλλου Α9/γ/39040/20-11-1998 (ΦΕΚ 1249/Β/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5Α προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

6. Σε κάθε Περιφερειακό Σύστημα Υγείας συνιστάται ένα Επιστημονικό Συμβούλιο, που αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, που είναι επιστήμονες επαγγελμάτων υγείας, με βαθμό Διευθυντή και εργάζονται στις αποκεντρωμένες μονάδες του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και στα διασυνδεόμενα λειτουργικά με αυτό νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο συγκροτείται από:

 

α) έναν ιατρό Διευθυντή, που εκλέγεται ανάμεσα στους Διευθυντές των τμημάτων των Παθολογικών Τομέων των νοσοκομείων της Περιφέρειας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας,

 

β) έναν ιατρό Διευθυντή, που εκλέγεται ανάμεσα στους Διευθυντές των τμημάτων των Χειρουργικών Τομέων των νοσοκομείων της Περιφέρειας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας,

 

γ) έναν ιατρό Διευθυντή, που εκλέγεται ανάμεσα στους Διευθυντές των Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων και Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομίας των νοσοκομείων της Περιφέρειας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας,

 

δ) έναν ιατρό Διευθυντή, που εκλέγεται ανάμεσα στους Διευθυντές των τμημάτων Απεικόνισης και Πυρηνικής Ιατρικής των νοσοκομείων της Περιφέρειας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας,

 

ε) έναν ιατρό Διευθυντή, που εκλέγεται ανάμεσα στους Διευθυντές των τμημάτων των Ψυχιατρικών Τομέων των νοσοκομείων της Περιφέρειας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας,

 

στ) έναν ιατρό Διευθυντή, που εκλέγεται ανάμεσα στους Διευθυντές των Παιδιατρικών Τμημάτων των νοσοκομείων της Περιφέρειας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας,

 

ζ) έναν Πανεπιστημιακό ιατρό, Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου ή μονάδας, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του ιατρικού τμήματος της Περιφέρειας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας. Αν στην Περιφέρεια του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας δεν υπάρχει πανεπιστημιακό ιατρικό τμήμα, το μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο,

 

η) έναν Διευθυντή ιατρό Κέντρου Υγείας, με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, και σε περίπτωση έλλειψης, με ειδικότητα Παθολογίας, που εκλέγεται από όλους τους Διευθυντές ιατρούς των Κέντρων Υγείας,

 

θ) έναν οδοντίατρο Διευθυντή, που εκλέγεται από όλους τους Διευθυντές οδοντιάτρους των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας,

 

ι) έναν φαρμακοποιό Διευθυντή, που εκλέγεται από όλους τους Διευθυντές φαρμακοποιούς των νοσοκομείων της Περιφέρειας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας,

 

ι)α) Έναν επιστήμονα της ιατρικής υπηρεσίας, εκτός των ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Α', που εκλέγεται από όλους τους επιστήμονες της ιατρικής υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Α', εκτός από ιατρούς, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς.

 

Όλα τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου εκλέγονται με τον αναπληρωτή τους.

 

Στις υγειονομικές περιφέρειες όπου υπάρχουν Πανεπιστημιακές Κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα μέλη των περιπτώσεων α' έως και στ' μπορούν να είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές, Διευθυντές κλινικών, εργαστηρίων ή μονάδων.

 

Αν οποιοδήποτε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου χάσει την ιδιότητα με την οποία έχει εκλεγεί, αντικαθίσταται με την αρχική διαδικασία.

 

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο μεταξύ των Διευθυντών ιατρών και τον Αντιπρόεδρο.

 

Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται με πράξη του Προέδρου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

Για την εκλογή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

 

Κατ' εξαίρεση το Επιστημονικό Συμβούλιο του Α' Περιφερειακού Συστήματος Υγείας Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από:

 

α) τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Σύρου,

β) τρεις (3) Διευθυντές Κέντρων Υγείας, που εκλέγονται από όλους τους Διευθυντές ιατρούς των Κέντρων Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 13 του νόμου 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001), με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

7. Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας για επιστημονικά θέματα υγείας.

β) Γνωμοδοτεί σε ερωτήματα του Προέδρου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας

γ) Απαντά σε ερωτήματα των Επιστημονικών Συμβουλίων των νοσοκομείων της Περιφέρειας.

δ) Συγκροτεί Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας, καθώς και επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας, με σκοπό τη μελέτη θεμάτων υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας. Στις επιτροπές προεδρεύει ένα μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου.

ε) Εισηγείται στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, για επιστημονικά θέματα της Περιφέρειας.

 

8. Σε κάθε Περιφερειακό Σύστημα Υγείας συνιστάται Νοσηλευτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους διευθυντές της νοσηλευτικής υπηρεσίας όλων των αποκεντρωμένων μονάδων του.

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος διευθυντής.

 

Το Νοσηλευτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί, κατόπιν ερωτήματος του Προέδρου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, για κάθε θέμα που αφορά τη νοσηλευτική υπηρεσία.

 

Οι Διευθυντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθώς και οι Διευθυντές των τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων προέρχονται από τους υπαλλήλους όλων των αποκεντρωμένων μονάδων του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, που ανήκουν στους κλάδους των οποίων οι υπάλληλοι μπορούν να προΐστανται στη νοσηλευτική υπηρεσία.

 

Για την εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 82 του νόμου 2683/1999, το Νοσηλευτικό Συμβούλιο, ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση τις καταστάσεις όλων των αποκεντρωμένων μονάδων του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, που συντάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 86 του νόμου 2683/1999, καταρτίζει ενιαίο πίνακα προακτέων στο βαθμό του Διευθυντή. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον ενιαίο πίνακα προακτέων στο βαθμό του Διευθυντή προάγονται, κατά τη σειρά της εγγραφής τους, στο βαθμό του Διευθυντή και τοποθετούνται σε κενή ή κενούμενη θέση Διευθυντή ή Διευθυντή τομέα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα προακτέων, η πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών ή Διευθυντών τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, λόγω έλλειψης υπαλλήλων που έχουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή, το Νοσηλευτικό Συμβούλιο εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 82 του νόμου 2683/1999.

 

Το Νοσηλευτικό Συμβούλιο, όταν ενεργεί ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο, συγκροτείται από τους τρεις (3) αρχαιότερους Διευθυντές και δύο αιρετούς εκπροσώπους των νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας και βοηθών νοσηλευτών, τουλάχιστον κατηγορίας ΔΕ με βαθμό Α'. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15 του άρθρου 3 αυτού του νόμου.

 

Στο Α' Περιφερειακό Σύστημα Υγείας Νοτίου Αιγαίου, η Νοσηλευτική Επιτροπή του Νοσοκομείου Σύρου λειτουργεί και ως Νοσηλευτικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, με τη συμμετοχή του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Νάξου, χωρίς αρμοδιότητες Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η επιλογή του Διευθυντή και των Διευθυντών τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Σύρου και του Νοσοκομείου Νάξου γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 του νόμου 2683/1999.

 

Ο ορισμός των μελών του Νοσηλευτικού Συμβουλίου γίνεται με πράξη του Προέδρου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, με την οποία ορίζεται και ένας διοικητικός υπάλληλος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας ή των αποκεντρωμένων μονάδων του, με τον αναπληρωτή του, ως Γραμματέας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001).

 

9. Στον Πρόεδρο, στα μέλη και στο Γραμματέα του Επιστημονικού και του Νοσηλευτικού Συμβουλίου των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας καταβάλλονται αποζημίωση και έξοδα κίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

 

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, στους Διοικητές των Νοσοκομείων, στα Συμβούλια Διοίκησης των Νοσοκομείων και στους Προϊσταμένους των Κέντρων Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

11. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, στους Διοικητές των Νοσοκομείων, στους Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων και σε ιεραρχικά υφιστάμενα του όργανα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας και των αποκεντρωμένων και ανεξάρτητων υπηρεσιακών του μονάδων, την εξουσία να υπογράφουν με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του και γενικά να ασκούν αρμοδιότητες που αυτός έχει από ισχύουσες διατάξεις ή που του έχουν μεταβιβασθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

12. Οι Διοικητές των Νοσοκομείων και οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Υγείας μπορούν με πράξεις τους να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενα τους όργανα να υπογράφουν, με εντολή τους, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς τους και γενικά να ασκούν αρμοδιότητες που αυτοί έχουν από τις ισχύουσες διατάξεις ή που τους έχουν μεταβιβαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

13. Το Συμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει αρμοδιότητες, τις οποίες αυτό έχει από ισχύουσες διατάξεις ή που του έχουν μεταβιβασθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10, στο Διοικητή του Νοσοκομείου, στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου και σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Νοσοκομείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

14. Οι κατά τις παραγράφους 10 έως 13 πράξεις δημοσιεύονται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος των οργάνων που τις εξέδωσε, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των καταστημάτων των οργάνων στα οποία γίνεται μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή εξουσιοδότηση για υπογραφή. Για τις τοιχοκολλήσεις αυτές συντάσσονται αυθημερόν αποδεικτικά που υπογράφονται από δύο (2) υπαλλήλους, ενώπιον των οποίων έγινε η τοιχοκόλληση. Τα αποδεικτικά αυτά πρωτοκολλούνται στα οικεία βιβλία πρωτοκόλλου των αρμόδιων υπηρεσιών την ίδια ημέρα που έγινε η πρωτοκόλληση και φυλάσσονται μαζί με επίσημο αντίγραφο των ανωτέρω πράξεων σε ειδικό φάκελο της αρμόδιας υπηρεσίας, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι κατά τα ανωτέρω πράξεις ισχύουν από την ημέρα της πρωτοκόλλησής τους στις υπηρεσίες των οργάνων στα οποία έχουν μεταβιβαστεί οι αρμοδιότητες ή έχουν εξουσιοδοτηθεί για την άσκησή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.