Νόμος 3492/06 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Σύσταση επιτροπής συντονισμού ελέγχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ως Πρόεδρο και τους Προϊσταμένους: i) της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων, ii) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων, iii) μίας εκ των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και εδρεύουν στο Νομό Αττικής, καθώς και από 2 πρόσωπα από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα ελέγχου δαπανών και συστημάτων διαχείρισης ως μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων και η γραμματεία αυτής, η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύνσεων, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της. Ανάλογα με το θέμα το οποίο εξετάζεται, εισηγητής της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων είναι ο, εκ των μελών, καθ' ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος των ανωτέρω Διευθύνσεων, ο οποίος μετέχει στη σύνθεση της επιτροπής. Στις περιπτώσεις που εξετάζονται από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων εκθέσεις ελέγχου, εισηγητής αυτής είναι ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου που διενεργεί τον έλεγχο. Ο εισηγητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

 

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 96 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

2. Η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των Διευθύνσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, του Κανονισμού Διενέργειας των Ελέγχων και Ερευνών και του Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών, οι οποίοι προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 4 στοιχείο α' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 24/2008.

 

β) Εξετάζει τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται από τους ελεγχόμενους φορείς ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 κατά της έκθεσης ελέγχου.

 

γ) Επιλύει τις διαφωνίες του οργάνου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων που εκδίδει σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης ή την πράξη καταλογισμού με τα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου.

 

δ) Παρακολουθεί την πρόοδο των ελέγχων.

 

ε) Αξιολογεί το ελεγκτικό έργο.

 

στ) Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ζ) Εγκρίνει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 έκθεση.

 

η) Εισηγείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όταν δεν συμμορφώνονται οι φορείς στις συστάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση ελέγχου.

 

θ) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό για τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

 

ι) Μεριμνά για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των ελεγκτικών οργάνων.

 

ι)α) Παρακολουθεί και αξιολογεί τις έρευνες για την καταπολέμηση της απάτης και των λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων που είναι επιζήμιες για τα οικονομικά συμφέροντα των φορέων και εισηγείται μέτρα για την αποτελεσματικότερη άσκηση αυτών.

 

ι)β) Αξιολογεί την αναγκαιότητα διενέργειας των έκτακτων ελέγχων της παραγράφου 1 του άρθρου 13, εκτός από αυτούς που διενεργούνται μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα.

 

ι)γ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τα σημαντικότερα ευρήματα των δημοσιονομικών ελέγχων, αξιολογεί το έργο των ελεγκτικών οργάνων και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσής τους.

 

Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται το Μάιο κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι γραμματείς της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους και η διαδικασία αναπλήρωσης και ρυθμίζονται θέματα γραμματειακής υποστήριξης και λειτουργίας της. Ειδικώς, όταν η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, της οποίας η έκθεση προσβάλλεται ή αμφισβητείται, αναπληρώνεται από τον κατά νόμο αναπληρωτή του Προϊσταμένου μίας από τις άλλες δύο Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχου.

 

Η συμμετοχή στην Επιτροπή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων είναι υποχρεωτική και χωρίς αποζημίωση.

 

4. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί πρόσωπα από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης για τα ανωτέρω πρόσωπα κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπουν αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.