Νόμος 3492/06 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Σύσταση θέσεων - Δημοσιονομικοί Ελεγκτές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις προσωπικού των Διευθύνσεων του προηγούμενου άρθρου ορίζονται σε 265 από τις οποίες:

 

α) του κλάδου Δημοσιονομικών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θέσεις 164, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θέσεις 20, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θέσεις 19 και κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θέσεις 5,

β) του κλάδου Μηχανικών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θέσεις 18 και κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θέσεις 5,

γ) του κλάδου Γεωτεχνικών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θέσεις 5,

δ) του κλάδου Πληροφορικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θέσεις 7, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θέσεις 5 και κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θέσεις 12,

ε) του κλάδου Μεταφραστών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θέσεις 2,

στ) του κλάδου Ξένων Γλωσσών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θέσεις 2,

ζ) του κλάδου ΔΕ5 Τεχνιτών κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θέση 1.

 

3. Στους υφιστάμενους κλάδους προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις:

 

α) 125 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,

β) 30 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με αυξημένα τυπικά προσόντα,

γ) 27 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,

δ) 11 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

ε) 7 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Ε-Β του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης,

στ) 15 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Μηχανικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,

ζ) 4 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Γεωτεχνικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,

η) 6 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Πληροφορικής, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,

θ) 4 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Μηχανικών, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,

ι) 7 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Πληροφορικής, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,

ι)α) 12 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α, του κλάδου Πληροφορικής, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

3. Συνιστώνται 2 θέσεις υπαλλήλων κλάδου πτυχιούχων ξένων γλωσσών (αποφοίτων αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής φιλολογίας) με βαθμούς Δ-Α, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

4. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται:

 

α) Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου Δημοσιονομικών, πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής, μιας από τις παρακάτω ειδικότητες:

 

(1) Νομικής

(2) Οικονομικών Επιστημών

(3) Οικονομικής Επιστήμης

(4) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

(5) Διοίκησης Επιχειρήσεων

(6) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

(7) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

(8) Στατιστικής

(9) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

(10) Δημόσιας Διοίκησης

(11) Λογιστικής,

 

καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα, απαιτούνται, πέραν των προσόντων της περίπτωσης α', και τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως ισχύει. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο του προσωπικού αυτού.

 

β) Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του κλάδου Δημοσιονομικών, πτυχίο ή δίπλωμα όλων των τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

γ) Για τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΥΕ του κλάδου Δημοσιονομικών, τα προβλεπόμενα προσόντα από τα άρθρα 17 και 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει. Επιπλέον, για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

δ) Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των κλάδων Μηχανικών, Γεωτεχνικών και Πληροφορικής, πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής, μιας από τις ειδικότητες που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών,

 

ε) Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των κλάδων Πληροφορικής και Μηχανικών, πτυχίο ή δίπλωμα των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής μιας των ειδικοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15, αντίστοιχα, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει και άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

 

στ) Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Πληροφορικής, τα προβλεπόμενα προσόντα από το άρθρο 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει, και επιπλέον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

 

5. Για τη διαπίστωση της γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 26 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει, και για τη διαπίστωση της άριστης γνώσης και της καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας εφαρμόζεται το άρθρο 28 του ίδιου προεδρικού διατάγματος.

 

6. Οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές διακρίνονται σε Ελεγκτές Α, εφόσον κατέχουν το βαθμό Α' της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σε Ελεγκτές Β, εφόσον κατέχουν το βαθμό Β' της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σε Ελεγκτές Γ, εφόσον κατέχουν το βαθμό Γ' της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Βοηθούς Ελεγκτές, εφόσον κατέχουν το βαθμό Δ' της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

7. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων αρμόδια είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α/1988) Δ4 Διεύθυνση Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

8. Η θητεία των Δημοσιονομικών Ελεγκτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα 6 έτη στην ίδια οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4374/2016 (ΦΕΚ 50/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.