Νόμος 3492/06 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών συγκροτεί δεκαμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και εμπειρογνώμονες εξειδικευμένους σε θέματα εσωτερικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, με σκοπό τη διεξαγωγή ευρύτατης διαβούλευσης και την εισήγηση σχεδίου δημιουργίας αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στους φορείς που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο, καθώς και εξειδικευμένων μονάδων εσωτερικών ελέγχων που θα ελέγχουν και θα πιστοποιούν την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. Η επιτροπή αυτή, στην οποία μπορούν να μετέχουν και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες, προεδρεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και υποχρεούται να συντάξει εισηγητική έκθεση και σχέδιο υλοποίησης εντός τετραμήνου από της συστάσεώς της. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε 2 υπαλλήλους του κλάδου Δημοσιονομικών. Στα μέλη της Επιτροπής και στους υπαλλήλους της γραμματείας καταβάλλεται αμοιβή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.