Νόμος 3335/05 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις τουριστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 (Α και Β) του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 21 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), οι οποίες λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς το προβλεπόμενο ειδικό σήμα λειτουργίας, λόγω μη χορηγήσεως, λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρεσης αυτού για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικής φύσεως κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μέχρι της υπαγωγής των ως άνω επιχειρήσεων στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002) και του προεδρικού διατάγματος 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/2000) αντίστοιχα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31-12-2006, υπό την προϋπόθεση ότι οι κατά νόμο υπόχρεοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν μέχρι 31-10-2006 αίτηση χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, εφόσον δεν έχει ήδη υποβληθεί, υπεύθυνη δήλωση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) και αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου (31-12-2006) δύναται να παραταθεί εφάπαξ μέχρι 31-12-2007.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης δύνανται να τροποποιούνται οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στα προεδρικά διατάγματα 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002) και 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/2000) για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.